اسکیس چیست

1396/9/27 پادیاو

اسکیس انجماد یک ایده در حال عبور از ذهن است که به چنگ ذهن خلاق وایده‌پرداز یک طراح آمده‌است. بازگو کردن فرم و طرحی که در ذهن یک معمار و طراح وجود دارد، به کلام میسر نیست و گریزی جز آن نیست که به زبان تصویر بیان شود. یعنی قلمی برای کشیدن و دستی آزاد و توانمند و هماهنگ با ذهن. بنابراین اسکیس زبان بیان طراحی است و داشتن شیوایی درا ین بیان هنرمندانه، واجدا رزش و اصالت است.
تقویت این شیوایی و قوت بیان، گاهی در گرو آن است که فرمهای جهان واقع را به تصویر بکشیم.از آنجا که احجام سه بعدی،ابتدا به ذهن سپرده میشوند و سپس به صورت دوبعدی قلمی میشوند، این عمل به پرورش ذهن و قوت دست می‌انجامد.
بی‌تردید کسی میتواند خوب حرف بزند که خوب فکر می‌کند واز طرفی کسی که خوب حرف میزند، خوب هم فکر می‌کند. این یعنی ملازمت دو امر حرف خوب زدن و خوب حرف زدن. لذا ذهن خلاقی که قدرت بیان نداشته باشد، همچون گنگ خواب دیدهای است که عاجزا ز بیان خواب خویش است.
اسکیس محدود به طراحی بناهای معماری نیست و اشیا و ابزار و وسایل محیط اطراف ما را نیز در بر می‌گیرد. با بیان اهمیت اسکیس در فرایند طراحی، این بخش قصد آن دارد که پنجره‌ای باشد رو به دنیای طراحی.