نقش ترسیم کروکی در ارتقای قدرت اسکیس

1396/9/27 پادیاو

کروکی به معناي ترسيم سريع و فيالبداهه از يک مدل زنده است. اين مدل ميتواند طبيعت باشد يا انسان يا يک بناي معماری يا يک فضاي شهري. منظور از زنده بودن مدل نيز، جاندار و در حال حرکت بودن نيست بلکه منظور آن است که مدل داراي نمود بيروني باشد و تنها در ذهن طراح جا نداشته باشد. کروکی زدن با دو هدف عمده انجام ميگيرد
هدف اول ذخيره کردن زمان
هدف دوم تمرکز کردن بر عناصر اصلي و مهم موضوع است. 
ويژگی مهم کروکی آن است که در حداقل زمان زده ميشود و بعدها با فرصت کافي ميتوان جزئيات آن را تکميل کرد. 
اما مهمترين حسن ترسيم يک کروکی، تمرين انتقال يک حجم سه بعدي، به دوبعدي است. اين عمل به درک بهتر تناسبات يک بنا و هندسه حاکم بر آن کمک ميکند و با تقويت اين درک، قدرت ترسيم اسکيس را نيز مي افزايد.