احساس، طبیعت، اسکیس و کروکی

1396/9/28 پادیاو

احساساتي كه صريح و درست دريافت و برداشت ميكنند، نتايج را به بايگاني حافظه در مغز به وديعت ميسپارند و اين دستگاه شگفتي آفرين هوشمند، در اثر تفكرات در طول زمان، به تحليلگري و تدوين آنها پرداخته و به يافته هاي تركيبي نوظهور دست مييازد و به كشف قوانين موفق ميشود
معماران و شهرسازان در عرصه هاي مختلف كره زمين فضاهاي مورد نياز انسانها را طراحي كرده و مبادرت به اجرا و ساخت آنها ميكنند:
چنانچه از درك و احساس رموزات طبیعت بي بهره ايم و فرهنگ و توان دريافت آنها را نداريم، شكلگراي بي بضاعتي هستيم كه صور(فرمهاي) غريب را مكتبي نو تلقي كرده و آن را دنبال ميكنيم.
کروکی، اسکیس و یا برداشت و ثبت تصويري يا نوشتارهایی از جامع محيط زيست انسانها، منتج از كشف رموزات موجود، ميان عوامل متشكله در تركيب و پيوند به نظام تشكيلاتي متعادل (ُسطُقُس) و هماهنگ و بي تكلف است و تلاشی استبرای نگاهی دوباره به آن، اما از زاویه تجرید.

 کروکيهاي استاد سياوش تيموری که در ترسيم آنها از مركب سياه، سـپيا، جوهرهاي شفاف (اِكولين) به رنگهاي اصلي زرد، قرمز و آبي و از قلمهايي نظير ني دزفولي، بامبو، چوب كبريت و قلم آبرنگ دم سمور و راپيدوگراف استفاده شده است