دانلود پایان نامه با موضوع تأثیر كلاس های آموزشی دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان

دانلود پایان نامه با موضوع تأثیر كلاس های آموزشی دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان
حجم فایل: 803.54 KB
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه تأثیر كلاس های آموزشی دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان از سایت دانلود پایان نامه های روانشناسی پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير كلاس هاي آموزشي دوران بارداري بر افسردگي پس از زايمان زنان ساكن تهران انجام شد. اين مطالعه از نوع مطالعات شبه تجربي بود. در اين پژوهش ميزان افسردگي خانم هاي مراجعه كننده از طريق پاسخ به تست بك انجام شد و سن آزمودني هاي مورد پژوهش حداقل 18 و حداكثر 39 سال بود. نمونه آماري اين پژوهش شامل 120 خانم بود كه در گروه 40 نفري مورد مطالعه قرار گرفتند و همچنين اين گروه ها خود به دو دسته بارداري اول و بارداري دوم نيز تقسيم شدند، كه در سال 85-84 به درمانگاه قدس، بيمارستان بوعلي و مطب خانم دكتر محمدياري مراجعه كرده بودند و به صورت غير تصادفي، در دسترس و داوطلب، انتخاب شدند و پرسشنامه را تكميل نمودند.
مشخصات ارائه دهنده
کمک دانشجو
کمک دانشجو
مدت فعالیت: 7 سال و 4 ماه
تعداد فایل ها: 285
دانلود انواع پایان نامه

 تعداد صفحات:136
فرمت فایل دانلودی :doc

پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير كلاس هاي آموزشي دوران بارداري بر افسردگي پس از زايمان زنان ساكن تهران انجام شد. اين مطالعه از نوع مطالعات شبه تجربي بود. در اين پژوهش ميزان افسردگي خانم هاي مراجعه كننده از طريق پاسخ به تست بك انجام شد و سن آزمودني هاي  مورد پژوهش حداقل 18 و حداكثر 39 سال بود. نمونه آماري اين پژوهش شامل 120 خانم بود كه در گروه 40 نفري مورد مطالعه قرار گرفتند و همچنين اين گروه ها خود به دو دسته بارداري اول و بارداري دوم نيز تقسيم شدند، كه در سال 85-84 به درمانگاه قدس، بيمارستان بوعلي و مطب خانم دكتر محمدياري مراجعه كرده بودند و به صورت غير تصادفي،  در دسترس و داوطلب، انتخاب شدند و پرسشنامه را تكميل نمودند.

فرضيه اصلي محقق عبارت بود از:

بين ميزان شركت در كلاس هاي آمادگي دوران بارداري و ميزان افسردگي پس از زايمان رابطه وجود دارد. نتايج تحليل آزمون T نشان داد كه كلاس هاي آمادگي دوران بارداري در كاهش افسردگي پس از زايمان تأثير داشت.

 همچنين فرضيه هاي فرعي محقق عبارت بودند از:

- بين خانم هايي كه در كلاس آمادگي دوران بارداري  شركت مي كنند با خانم هايي كه در كلاس آمادگي دوران بارداري شركت نمي كنند از نظر ميزان افسردگي تفاوت وجود دارد. نتايج تحليل آزمون T نشان داد  بين خانم هايي كه در كلاس آمادگي دوران بارداري شركت كرده اند و آنهائي كه در چنين كلاس هايي شركت نداشتند از نظر افسردگي تفاوت معناداري وجود داشت.

- بين خانم هايي كه به مطب خصوصي مراجعه كردند  با خانم هايي كه به درمانگاه دولتي  مراجعه كردند تفاوت وجود دارد. نتايج تحليل آزمون T نشان داد كه بين اين دو وضعيت ذكر شده تفاوت معنا داري وجود نداشت. يعني عامل اقتصادي – اجتماعي تأثيري در ميزان افسردگي پس از زايمان نداشت.

- بين بارداري هاي اول و دوم از نظر ميزان افسردگي تفاوت وجود دارد. در اين فرضيه نيز با استفاده از نتايج تحليل آزمون T مشخص شد كه بين بارداري اول و دوم از نظر ميزان افسردگي  تفاوت معنا داري وجود نداشت.


 

سرفصل ها

فصل اول

 • موضوع تحقيق
 • مقدمه
 • بيان مسأله
 • ضرورت تحقيق
 • اهداف تحقيق
 • فرضيه‌هاي تحقيق
 • متغيرهاي تحقيق
 • تعاريف متغيرهاي تحقيق

فصل دوم

 • ادبيات پژوهش
 • افسردگي
 • تاريخچه افسردگي
 • افسردگي چيست
 • تفاوت بين اندوه سالم و افسردگي چيست
 • تعريف افسردگي
 • افسردگي چه كساني را تهديد مي‌كند
 • جنس
 • سن
 • ديدگاه‌هاي نظري درباره افسردگي
 • ديدگاه زيست شناختي
 • سبب شناسي افسردگي
 • توارث
 • آمين‌هاي بيوژنيك
 • نوراپي نفرين
 • سروتونين
 • دوپامين
 • فرضيه فلوكستين (پروزاك) وايندول آمين
 • پاسخ زيست‌ شناختي در افسردگي
 • آزمون بازداري دگزامتازون
 • فروزش
 • اختلالات خواب
 • محور تيروئيد
 • اثر كورتيزول
 • سيستم ليمبيك و افسردگي
 • ريتم‌هاي شبانه روزي
 • تصوير گري از مغز
 • ديدگاه روان شناختي
 • الگوهاي روانكاري
 • الگوي خشم معطوف به درون
 • الگوي فقدان شي
 • ديدگاه رفتاري
 • ديدگاه انسان‌گرايي
 • ديدگاه شناختي
 • خطاهاي منطق
 • الگوي درماندگي آموخته شده افسردگي
 • درمان افسردگي
 • درمان مبتني بر نظريه‌هاي زيست شناختي
 • دارو درماني
 • الكترو شوك درماني
 • نور درماني
 • درمان مبتني بر نظريه‌هاي روان پويايي
 • روان درماني روان پويشي
 • روان درماني حمايتي
 • روان درماني ميان فردي
 • روان درماني فمينيستي
 • درمان مبتني بر نظريه‌هاي شناختي و رفتاري
 • رفتار درماني
 • رابطه درماني
 • شناخت درماني
 • درمان مبتني بر گروه درماني
 • خانواده درماني
 • زوج درماني
 • گروه‌هاي حمايتگر
 • درمانهاي تكميلي
 • داروهاي گياهي
 • رژيم غذايي و مكمل‌هاي غذايي
 • فنون آرميدگي
 • هوميوپاتي
 • افسردگي زنان
 • اختلالات خلقي مربوط به قاعدگي
 • سندرم قبل از قاعدگي (pms)
 • سبب شناسي
 • بروز تشخيص
 • اختلال ملال پيش از قاعدگي
 • درمان اختلال‌هاي قاعدگي
 • درمان سندرم قبل از قاعدگي (pms)
 • درمان اختلال ملال پيش از قاعدگي
 • ارزيابي تاثير درمان‌ها
 • اختلالات خلقي مربوط به زايمان
 • افسردگي بعد از زايمان
 • سبب شناسي اختلالات خلقي بعد از زايمان
 • بروز و تشخيص افسردگي بعد از زايمان
 • علايم افسردگي در طول بارداري
 • اختلالات خلقي پس از زايمان
 • درمان اختلالات خلقي پس از زايمان
 • دارو درماني در دوران بارداري
 • دارو درماني در دوران شيردهي
 • چگونه خود را ياري دهيم
 • نقش حمايتي ماما و پرستار روانگر در پيشگيري افسردگي پس از زايمان
 • اختلالات خلقي مربوط به يائسگي
 • سبب شناسي
 • يائسگي و افسردگي
 • درمان
 • خلاصه جلسات كلاس‌هاي آمادگي دوران بارداري
 • مروري بر تحقيقات انجام شده

فصل سوم

 • طرح تحقيق
 • طرح پژوهش
 • جامعه آماري
 • نمونه آماري
 • روش نمونه‌گيري
 • ابزار اندازه‌گيري
 • پرسشنامه افسردگي بك
 • جدول هنجار گزيني مقياس افسردگي بك
 • روند اجراي اطلاعات
 • روش تجزيه و تحليل اطلاعات

فصل چهارم

 • تحليل آماري
 • داده‌هاي توصيفي پژوهش
 • تحليل داده‌هاي پژوهش

فصل پنجم

 • بحث و نتيجه‌گيري
 • خلاصه پژوهش
 • بحث و جمع بندي نهايي
 • محدوديت‌هاي تحقيق
 • پيشنهادها
 • منابع
 • ضمائم

فایل های مرتبط

سایر فایل های ارائه دهنده

دانلود پایان نامه با موضوع نياز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی
دانلود پایان نامه نياز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی از سایت خرید پایان نامه امروزه به موازات آموزشهاي مرسوم نظام آموزشي و دانشگاهي، موسسات، ادارات و سازمانهاي مختلف برنامه‎هايي را طرح كرده و براي دستيابي به اهداف خاص خود به اجرا درآورده‎اند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان
دانلود پایان نامه نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان از سایت خرید پایان نامه کودکان نیروهای بالقوه ای هستند که برای تداوم و انتقال ارزشها به نسلهای آینده باید مورد توجه قرار بگیرند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع نقد و بررسي رمان سووشون
دانلود پایان نامه نقد و بررسي رمان سووشون از سایت خرید پایان نامه نخستين تصوري كه از شنيدن تركيب جامعه‌شناسي ادبيات در ذهن نقش مي‌بندد، احتمالاً بررسي تأثير مستقيم رخدادهاي اجتماعي مشخصي بر ادبيات يك دوره و به ويژه نمودهاي معين آن در آثاري خاص است.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مكانيسم هاي دفاعي ـ رواني
دانلود پایان نامه مكانيسم هاي دفاعي ـ رواني از سایت خرید پایان نامه زيگموند فروید در 1909 طی یک سلسله سخنرانی در دانشگاه کلارک که به دعوت روان شناسی به نام جی. استانلی هال انجام شد، روان شناسی روانکاوانه را به ایالات متحده معرفی کرده بنابراین در ایالات متحده نخستین بار روان شناسها بودند که نظریات ووید را در مجامع علمی به رسمیت شناختند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان بجنورد
دانلود پایان نامه مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان بجنورد از سایت خرید پایان نامه افراد آدمی از همان آغاز کوشیده اند تا حالتهای آشفته هیجانی یا انفعالی را درک کنند و به آنها پاسخ های شایسته بدهند؛
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار
دانلود پایان نامه مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار از سایت خرید پایان نامه از زمانيكه انسان پا به عرصه وجود گذاشت ، تنوع در رفتار ، افكار ، احساسات و نگرشهاي او چيزي بود كه همواره جلب توجه كرده است .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مددکاری
دانلود پایان نامه مددکاری از سایت خرید پایان نامه 1- تعريف مدد كاري اجتماعي : مدد كاري اجتماعي حرفه ايست مبتني بردانش مهارت ، استعداد مانند عقيده ، باور وتفكر كه به افراد گروهها وجوامع كمك مي نمايد تا آنها بتوانند ضمن تشخيص مشكل وشناختن مشكل به گونه اي كار آمد وتاثير گذار با مشكل خود مواجه گردند ودر نهايت ضمن سازگاری باوضعيت موجود رضايت خاطر وتوانمندي در آنان بوجود آيد .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع بررسي امكان تشخيص استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس
دانلود پایان نامه بررسي امكان تشخيص استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس از سایت خرید پایان نامه مساله عمده و اساسي مورد بحث در اين پژوهش آگاهي و شناخت نسبت به انواعي از معاملات خارج از تراز نامه ،روشهاي رايج مورد استفاده توسط شركتها و در نهايت ارزيابي اينكه آيا حسابرسان قادر به تشخيص اين نوع از تامين مالي هستند يا خير. .با توجه به اينكه معا ملات تامين مالي خارج از تراز نامه انواعي از معا ملاتي هستند كه به صورتي از نمايش كامل از فعا ليتها و رويداد هاي مالي رخ داده شده در حسابها نشان داده نمي شود اين گونه معا ملات باعث تغيير در سا ختار سرمايه از طريق عدم ثبت بدهيها و تعهدات عمده در صورتهاي مالي (تراز نامه)مي شود .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مبانی شهادت زنان در اسلام
دانلود پایان نامه مبانی شهادت زنان در اسلام از سایت خرید پایان نامه با ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان ، تحولی عظیم در تمامی زمینه های زندگی عرب جاهلی بوجود آمد و احکام مربوط به طهارت و نجاست نیز از این دگرگونی بی بهره نبود و اسلام در این زمینه هم شیوه های نو به جهان عرضه داشت .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت
دانلود پایان نامه کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت از سایت خرید پایان نامه در عصر حاضر که دوره پيشرفت فناوری به خصوص فناوری اطلاعاتی و ارتباطی است کمتر حرفه ای را می بينيم که دستخوش تغيير و تحول قرار نگرفته باشد .
٣٥,٠٠٠ تومان

نظرات کاربران

آخرین مقالات

|||

پربازدیدترین مقالات

اعتياد

اعتياد

٢٨,٠٠٠ تومان
|||