ساختمان 5 طبقه دو واحدی با پیلوت و زیر زمین این فایل معماری شامل پلان موقعیت پلان طبقات پلان زیر زمین و ... میباشد.
٩,٠٠٠ تومان
دانلود پلان طبقات آپارتمانی 4 واحدی در 2 طبقه به همراه 4 نما
٦,٠٠٠ تومان
دانلود پلان های معماری آپارتمانی 2 طبقه به همراه مقطع و 2 نما
٥,٠٠٠ تومان
پلان های معماری آپارتمانی 4 طبقه به همراه مقاطع و نما
٧,٠٠٠ تومان
پلان های معماری آپارتمانی 4 طبقه به همراه مقطع و نما
٧,٠٠٠ تومان
پلان های معماری آپارتمانی 4 طبقه به همراه دیتیل سقف و کف و دیوار وهمچنین مقاطع و نما
٨,٠٠٠ تومان
پلان های معماری آپارتمانی 3 طبقه تک واحدی به همراه مقطع و نما
٥,٠٠٠ تومان
پلان های معماری آپارتمانی 5 طبقه 4واحدی و دو واحدی به همراه مقطع و نما
رایگان
پلان های معماری ساختمانی مسکونی 10 واحدی در هر طبقه به همراه مغازه های همکف
٥,٠٠٠ تومان
پلان های معماری ساختمانی مسکونی 5 به همراه مقطع و نما
٧,٠٠٠ تومان
پلان های معماری ساختمانی مسکونی 5 طبقه به همراه مقطع و نما
٧,٠٠٠ تومان
پلان های معماری ساختمانی مسکونی 8 واحدی در 4 طبقه به همراه مقطع و نما
٧,٠٠٠ تومان