ستایش مدیا

شرح فعالیت

مدرس فنون انتخابات شورای شهرو مجلس

زمینه های فعالیت