نظریه میدان لیگاند احاطه شدن یک یون توسط لیگاندها در یک آرایش هشت وجهی، نظریه میدان بلور پیوند، در کمپلکس های فلزی، بر روی پنج اوربیتال d اتم یا یون فلز مرکزی تکیه می کند. وقتی یک اتم توسط یک میدان خارجی آشفته نشده است، این اوربیتال ها هم ارز هستند، بعبارتی دیژنرسی پنج تایی وجود دارد. اگر اتم در یک میدان الکترواستاتیک متقارن و کروی قرار گیرد، این دیژنرسی محفوظ می ماند، اما در یک میدان با تقارن کمتر، ممکن است دیژنرسی بطور جزیی یا کامل از بین برود. مقاله نظریه میدان لیگاند در 15 صفحه تهیه شده است که همراه با فایل پاورپوینت آن ارائه می گردد.
٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ تومان