پروژه طرح 5 (مجتمع مسکونی)
١١٠,٠٠٠ ٢٩,٠٠٠ تومان
تمامی پلان های معماری مسکونی به همراه سه بعدی کل کار و نماها و برش های طولی و عرضی و همچنین دیاگرام فضاها "با قیمت استثنایی"
٩,٥٠٠ تومان