تمامی پلان های معماری مسکونی به همراه سه بعدی کل کار و نماها و برش های طولی و عرضی و همچنین دیاگرام فضاها "با قیمت استثنایی"
٢٠,٠٠٠ تومان