پلان معماری مسجد 1 طبقه به همراه نماها و جزییات
٣٠,٠٠٠ تومان
پلان معماری مسجد 1 طبقه به همراه جزییات سازه و نماها و مقاطع
٣٠,٠٠٠ تومان
پلان معماری مسجد به همراه جزییات سازه و 6 نما و 2 برش
٣٠,٠٠٠ تومان
پلان معماری مسجد به همراه جزییات سازه و نما و برش
٣٠,٠٠٠ تومان