این فایل شامل ; پلان قالب بندی و آرماتورگذاری فونداسیون و جزییات ستون و پلان تیرریزی و ... میباشد.
١٨,٠٠٠ تومان