ساختمان 5 طبقه دو واحدی با پیلوت و زیر زمین این فایل معماری شامل پلان موقعیت پلان طبقات پلان زیر زمین و ... میباشد.
١٥,٠٠٠ تومان
پلان های معماری هنرستان به همراه مقاطع و نماها
١٥,٠٠٠ تومان
پلان های معماری مدرسه 1 طبقه به همراه مقاطع و نماها
١٥,٠٠٠ تومان