پلان معماری مسجد 1 طبقه به همراه نماها و جزییات
١٥,٠٠٠ تومان
پلان معماری مسجد 1 طبقه به همراه جزییات سازه و نماها و مقاطع
١٥,٠٠٠ تومان