پلان معماری مسجد 1 طبقه به همراه نماها و جزییات
٦,٨٠٠ تومان
پلان معماری مسجد 1 طبقه به همراه جزییات سازه و نماها و مقاطع
٦,٨٠٠ تومان