پلان های معماری مدرسه 1 طبقه به همراه مقاطع و نماها
١٥,٠٠٠ تومان