دانلود نمونه رزومه لایه باز طرح IR-203 از سری فرم رزومه کاری این پکیج شامل فایل PSD، تصویر پیش فرض و تصویر خروجی می باشد.
٢٢,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ تومان
دانلود نمونه رزومه لایه باز طرح IR-202 از سری فرم رزومه کاری این پکیج شامل فایل PSD، تصویر پیش فرض و تصویر خروجی می باشد.
٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ تومان
دانلود نمونه رزومه لایه باز طرح IR-201 از سری فرم رزومه کاری این پکیج شامل فایل PSD، تصویر پیش فرض و تصویر خروجی می باشد.
٢٦,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ تومان
دانلود نمونه رزومه لایه باز طرح SR-105 از سری فرم رزومه کاری این پکیج شامل فایل PSD، تصویر پیش فرض و تصویر خروجی می باشد.
١٠,٠٠٠ تومان
دانلود نمونه رزومه لایه باز طرح SR-104 از سری فرم رزومه کاری این پکیج شامل فایل PSD، تصویر پیش فرض و تصویر خروجی می باشد.
٨,٠٠٠ تومان
دانلود نمونه رزومه لایه باز طرح SR-103 از سری فرم رزومه کاری این پکیج شامل فایل PSD، تصویر پیش فرض و تصویر خروجی می باشد.
١٠,٠٠٠ تومان
دانلود نمونه رزومه لایه باز طرح SR-102 از سری فرم رزومه کاری این پکیج شامل فایل PSD، تصویر پیش فرض و تصویر خروجی می باشد.
١٠,٠٠٠ تومان
دانلود نمونه رزومه لایه باز طرح SR-101 از سری فرم رزومه کاری این پکیج شامل فایل PSD، تصویر پیش فرض و تصویر خروجی می باشد.
١٠,٠٠٠ تومان