پروژه طرح 4 (مجموعه ورزشی چند منظوره)
١٨,٠٠٠ تومان