سایت پلان شهرک
١٠,٠٠٠ تومان
سایت پلان خام شهرک مسکونی شهر قزوین با مسیر پیاده اصلی و فرعی
١٠,٠٠٠ تومان