پلان معماری مسجد 1 طبقه به همراه نماها و جزییات
٩٠,٠٠٠ تومان
پلان معماری مسجد 1 طبقه به همراه جزییات سازه و نماها و مقاطع
٩٠,٠٠٠ تومان
پلان معماری مسجد به همراه جزییات سازه و 6 نما و 2 برش
٩٠,٠٠٠ تومان
پلان معماری مسجد به همراه جزییات سازه و نما و برش
٩٠,٠٠٠ تومان