• چک کردن  php lsws

    چک کردن php lsws 1396/10/14

    برای چک کردن  php lsws از کد زیر استفاده نمایید

    /usr/local/lsws/fcgi-bin/lsphp5 -v
    /usr/local/lsws/fcgi-bin/lsphp5 -i | grep -i php.ini