• چک کردن php apache

    چک کردن php apache 1396/10/14

    برای چک کردن php apache: از دستور زیر استفاده کنید

    php -v
    php -i | grep -i php.ini