• پارتیشن بندی هارد

  پارتیشن بندی هارد 1396/10/14

  برای پارتیشن بندی هارد از دستور زیر استفاده می کنیم

  fdisk /dev/sda
  n (Create a new partition)
  کلید اینتر را فشار دهید
  p ...