• اسکیس چیست

    اسکیس چیست 1396/9/27

    اسکیس انجماد یک ایده در حال عبور از ذهن است که به چنگ ذهن خلاق وایده‌پرداز یک طراح آمده‌است. بازگو کردن فرم...

  • آنچه اسکيس منظر را می‌سازد

    آنچه اسکيس منظر را می‌سازد 1396/9/27

    اسکيس محاکات آن چيزي است که از ذهن خلاق و ايده پرداز ساطع شده است. بازگو کردن فرم و طرحي که در ذهن يک معمار...