• احساس، طبیعت، اسکیس و کروکی

    احساس، طبیعت، اسکیس و کروکی 1396/9/28

    احساساتي كه صريح و درست دريافت و برداشت ميكنند، نتايج را به بايگاني حافظه در مغز به وديعت ميسپارند و اين...