• اصطلاحات کارگاهی

  اصطلاحات کارگاهی 1396/9/5

  اصطلاحات کارگاهی:

  • آب بندی : جلوگیری از نفوذ آب یا رطوبت
  • آب بندی : دوغاب ریزی بر سطح رجها
  • آب بندی : عایق...

 • ترک در ساختمان و علل آن

  ترک در ساختمان و علل آن 1396/9/5

  بروز ترک در ساختمان و علل آن
  Wall Cracks

  افت پي بر اثر عواملي همچون رطوبت و فشارهاي وارده از طبقات ، بي مقاومتي...