• درزهای ساختمان

    درزهای ساختمان 1396/10/15

     انواع درزها در ساختمانهای بتن آرمه

    درز اجرایی

    اینگونه درزها هنگامي كه بتن‌ريزي دو قسمت مجاور و پیوسته...