• ترک در ساختمان و علل آن

    ترک در ساختمان و علل آن 1396/9/5

    بروز ترک در ساختمان و علل آن
    Wall Cracks

    افت پي بر اثر عواملي همچون رطوبت و فشارهاي وارده از طبقات ، بي مقاومتي...