• اصطلاحات کارگاهی

    اصطلاحات کارگاهی 1396/9/5

    اصطلاحات کارگاهی:

    • آب بندی : جلوگیری از نفوذ آب یا رطوبت
    • آب بندی : دوغاب ریزی بر سطح رجها
    • آب بندی : عایق...