دانلود مقاله در مورد سلامتى تن و روان

دانلود مقاله در مورد سلامتى تن و روان
حجم فایل: 255.18 KB
٢٨,٠٠٠ تومان
دانلود مقاله در مورد سلامتى تن و روان از سری مقالات روانشناسی آنچه در كتاب حاضر آمده، حداقل معارفى است كه براى رسيدن به يك راه و رسم مشخص در زندگى مورد نياز است.انسان، كه نقطه اوج آفرينش است، بايد راه و رسم رسيدن به مقام اصلى خود را بداند و براى رسيدن و شدن تلاش كند.
مشخصات ارائه دهنده
آدلر
آدلر
مدت فعالیت: 6 سال و 10 ماه
تعداد فایل ها: 511
مقالات روانشناسی

تعداد صفحات:370
فرمت فایل دانلودی:doc

آنچه در كتاب حاضر آمده، حداقل معارفى است كه براى رسيدن به يك راه و رسم مشخص در زندگى مورد نياز است.
انسان، كه نقطه اوج آفرينش است، بايد راه و رسم رسيدن به مقام اصلى خود را بداند و براى رسيدن و شدن تلاش كند.
كتاب حاضر، اين راه و رسم را نشان مىدهد تا ان شاء الله در عمل نيز به آن رسيم.
لازم به ذكر است كه در اين كتاب، سعى شده است تا حتى الامكان، اصالت و خلوص نوشتهها طورى باشد كه از هرگونه كجفهمى و انحراف به دور باشد و در نتيجه، خواننده نيز به بصيرتى در پناه نور و خلوص دست يابد.
بنابراين، از هيچ نوع گرايش خاصّى، جز شرع و عقل و منطق پيروى نشده است.
همچنين، سعى شده است تا جايى كه در توان بوده، از مشهورترين آيات قرآنى، احاديث، اشعار، سخنان ائمّه و اوليا، استفاده شود و بنابراين، توصيه مىشود در خواندن كتاب، حوصله داشته باشيم و چند بار آن را بخوانيم و با آن مأنوس شويم و حتى الامكان به نوشتهها تسلط يابيم و بيشتر جملات را حفظ كنيم; چرا كه مطالب كتاب، بيشتر مطالب فطرى و قلبى است و كمتر به مسائل ذهنى پرداخته است و بحثهاى فطرى و عقلى رسيدن و شدن هستند، نه ذهنيات و اطلاعات صرف.
از اين رو، توصيه مىشود كتاب را به عنوان سرگرمى و با سرعت نخوانيم، بلكه با حوصله، دقت و صرف وقت و به تكرار بخوانيم و سرانجام به پياده كردن مطالب آن در زندگى روزمره بپردازيم تا ان شاء الله به هدف اعلاى حيات دست يابيم.
فصل نخست : شناخت انسان
انسان از تن، نفس و روان به وجود آمده است.
تن:
وجه مادى انسان است كه عين حيات نيست.
امّا وقتى كه روح به آن تعلق مىگيرد، ديگر مادّه صِرف نيست، بلكه كالبدى حيات يافته است كه با مادّه، تفاوتى اساسى دارد.
بعد از اين كه روح به بدن ملحق شد، درست مانند دو آينه، مقابل يكديگر قرار مىگيرند و به هم آميخته مىشوند، و در اين وضعيت، ديگر جسم و روح را از همديگر جدا نمىدانيم.
درست است كه بدن و روح، جداى از هم بودهاند، اما وقتى به همديگر تعلق مىگيرند ديگر نبايد فكر كنيم كه بدن و روح، مثل مرغ در قفس تن است، بلكه روح با حقيقت مادّه، در هم مىآميزد.
نفس:
مجموعهاى است كه ناشى از مجاور شدن روح با تن، به وجود مىآيد و بيشتر، منظور ما در اين كتاب، خواستهاى انسان در رابطه با تن و نفس است، و به عبارت ديگر، منظور، منِ مجازى است كه در فصل آينده از آن، بحث خواهد شد.
روان:
گوهر اصلى انسان است كه در مرحله نهايى خود، مىتواند حتى بدون ابزار يا واسطه (ى بدن) معنى داشته باشد و اين، همان منِ اصلى است.
بنابراين، به نظر مىرسد كه انسان، سه مرتبه يا سه مقام دارد:
مقام اوّل:
مقام روح (= روان) كه قبل از دنياست:
(لقد خلقنا الإنسان فى أحسنِ التّقوي
م)]كه[ براستى انسان را در نيكوترين اعتدال آفريديم.
، كه وجه الهى انسان و مقام اصلى اوست.
مقام دوم:
مقام دنيوى و تنزل يافته و مادّى او، كه انسان در اين مقام، در حجاب تن و نفس است.
مقام سوم:
مقامى است كه انسان بايد به آن برسد و آن، مقام اصلى، يا مقام روح است.
فصل دوم: شناخت نفس و روان
1 ـ نفس و شئون آن
نفس، از ديدگاه تحليل علمى، به سه جزء تقسيم مىشود:
نفس نباتى، نفس حيوانى و نفس انسانى.
نبات:
عبارت است از:
مادّه + نفس نباتى.
حيوان:
عبارت است از:
مادّه + نفس نباتى + نفس حيوانى.
انسان:
عبارت است از:
مادّه + نفس نباتى + نفس حيوانى + نفس انسانى.
(= ناطقه)اين مراحل، در مورد انسان، شايد چنين مطرح شود كه نفس ناطقه انسانى، مراحل زير را طى مىكند:
نفس نباتى (اوايل جنينى) و نفس حيوانى (اوايل زندگى) و سرانجام، نفس انسانى كه رسيدن به نفس ناطقه است و با كمك عقل، امكانپذير است.
شئون نفس عبارتند از:
اوّل:
شئونى كه از طريق آنها، نفس با بيرون، ارتباط مىيابد كه همان حواس پنجگانه هستند.
دوم:
شئونى كه از طريق آنها، احساس از درون پيدا مىشود، كه همان وهم و خيال است.
(وهم، احساسى است كه در پناه عقل نباشد و خيال، احساس در پناه عقل را گويند.)
سوم:
عقل، كه قواى حسّى و خيالى را فرمان مىدهد.
قواى پنجگانه:
عبارتند از:
حسّ لامسه، حسّ بويايى، حسّ سامعه و حسّ باصره، كه با آنها، درك محسوسات خارجى انجام مىگيرد و در حقيقت، قواى نفس، در جلوه نازلهاند.
همچنين، اعتقاد دارند كه يك حسّ مشترك هم هست كه عبارت است از ادراكى كه محسوسات و فرآوردههاى حسّى به آن مىرسند و بنابراين، جامع و گردآورنده ديگر محسوسات است.
البته حسّ مشترك، حسّ ششم نيست، بلكه يك طبيعت مشترك ميان حواس پنجگانه است و ادراك حواس پنجگانه، در آن تجمع مىيابند، و تجمع حواس است كه شيئى را به صورت برداشت واحد، تصور مىكند.
خلاصه اين كه، جمع و نتيجه ميان محسوسات را حسّ مشترك نامند.

آرزوی موفقیت روز افزون
( آدلر گروه)

سرفصل ها

فصل اول

 • شناخت انسان
 • تن
 • نفس
 • روان
 • مقام اوّل
 • مقام دوم
 • مقام سوم

فصل دوم

 • شناخت نفس و روان
 • نفس و شئون آن
 • نبات
 • حيوان
 • انسان
 • اوّل
 • دوم
 • سوم
 • قواى پنجگانه
 • وهم و خيال
 • عقل
 • انواع نفس
 • نفس امّاره
 • نفس مطمئنّه
 • منِ اصلى
 • منِ مجازى
 • شهوات
 • حرص
 • هراس
 • غم
 • قياسها
 • كينهها
 • داستانى درباره منِ مجازى و منِ اصلى
 • عوارض زندگى در منِ مجازى
 • اضطراب
 • تعلّق خاطر
 • ثانياً
 • ثالثاً
 • بينش غلط
 • تنوّعطلبى
 • يأس
 • افسردگى
 • ترس
 • تضاد و تشتّت خاطر
 • رذايل اخلاقى
 • غرايز
 • فطرت
 • فطرت و رابطه هستى با خدا
 • خصوصيت اين نزول، نزول به تجلّى است
 • ]به او مىگويند
 • حكايت سرپاتك هندى
 • عقل
 • عقل نظرى
 • عقل كلّى
 • جزئى
 • كُلّى

فصل سوم

 • بهداشت و سلامتى
 • آشنايى با بهداشت و سلامتى
 • بهداشت خانواده
 • مشاوره
 • مقدّمه
 • ژن و كروموزوم چيست
 • بيماريهاى ژنتيك
 • جهش يا موتاسيون چيست
 • ناهنجاريهاى مادرزادى
 • مشاوره ژنتيك
 • ازدواج فاميلى
 • ازدواج زوجين غير فاميل
 • اقدامات پيش از آبستنى
 • بررسيهاى زمان آبستنى
 • بررسيهاى موقع تولد
 • موارد مطالعه كروموزومى
 • موارد بررسيهاى كروموزومى
 • سن والدين
 • عقب ماندگى ذهنى
 • عقبماندگى ذهنى چيست
 • سطوح عقبماندگى
 • خفيف
 • متوسط
 • شديد
 • عميق
 • ملاكهاى رشد طبيعى
 • ازدواج
 • شرايط پيش از ازدواج
 • تفاهم و اشتراك نظر
 • علاقه و محبّت
 • پرهيز از ازدواجهاى تحميلى
 • هماهنگى بينش
 • اختلاف سنّى
 • برخورد با مسائل آينده زندگى
 • مسائل اقتصادى
 • مسائل خانوادگى و محيطى
 • جهيزيه و مهريه
 • مراسم عقد و عروسى
 • روابط خانواده
 • ارزشها
 • محبّت
 • گذشت
 • چند توصيه براى حفظ عشق و محبت در محيط خانه و خانواده
 • كودك
 • محيط خانواده
 • رفتار و يادگيرى
 • ارتباط والدين با كودك
 • محبت والدين
 • انتظارهاى والدين
 • ارج نهادن به شخصيت كودك
 • محيط نامتعادل در خانواده
 • نبودن الگوى خوب والدين براى فرزند
 • مشكلات رفتارى والدين با يكديگر
 • هماهنگ نبودن والدين در ارتباط با كودك
 • مشكلات رفتارى والدين با كودك
 • شخصيت عصبى
 • عكس العمل اوّل
 • هماهنگىسه نوع واكنش در عكس العمل اوّل داريم
 • عكس العمل دوم
 • نتيجه اين موضعگيريها
 • بهداشت و سلامتى بدن
 • ـ تغذيه
 • آداب و احكام غذا خوردن
 • چربىها
 • مواد قندى
 • پروتئينها
 • پروتئينهاى حيوانى
 • پروتئينهاى گياهى
 • ويتامينها
 • ويتامين a
 • ويتامين d
 • ويتامين c
 • ويتامين b
 • مواد معدنى
 • كلسيم
 • فسفر
 • آهن
 • روى
 • فلوئور
 • يُد
 • مس
 • بهداشت و پيشگيرى
 • پاكيزگى
 • بهداشت دهان و دندان
 • پلاك دندانى
 • پيشگيرى از پوسيدگى دندا
 • مسواك كردن دندانها
 • بوى دهان
 • بهداشت آب و هوا
 • بهداشت آب
 • بيماريهاى ناشى از كمبود املاح در آب
 • گواتروكرتينيسم
 • بيماريهاى عروقى، قلبى و مغزى
 • پوسيدگى دندان
 • بيماريهاى ناشى از افزايش املاح در آب
 • نوزاد كبود

فصل چهارم

 • مسائل زندگى
 • خانواده
 • ارتباط با ديگران و هستى
 • آيا در هستى بدى وجود دارد
 • توجه دقيق به افراد
 • توجه دقيق به خود
 • توجه افراد به ما
 • تكليف ما چيست؟
 • مال و رزق
 • انواع رزق
 • رزق جان
 • غم و شادى
 • آزمايشهاى دنيايى
 • مقدّرات پروردگار
 • شرور
 • شغل
 • انتخاب شغل
 • شغل; به عنوان يك تكليف
 • مشغله زياد
 • علاقهمندى به كار
 • تقسيم كار روزانه
 • بازنشستگى
 • ابعاد مختلف زندگى
 • راه و رسم مشخص زندگى
 • بينش صحيح و چشم حقبين
 • تكليف الهى
 • در بندگى به چه چيزى مىرسيم

فصل پنجم

 • موانع رشد كمال
 • مقدّمه
 • هواى نفس
 • تعلّقات
 • نتايج زيانبار تعلّقات
 • حرص و هراس
 • ارتباط وهمى
 • غم
 • عشق مجازى
 • نداشتن آخرت
 • وهم و خيال
 • وهم
 • خيال الهى
 • سوء ظن و بددلى
 • مدح و ستايش
 • عُجب
 • آفات عجب
 • درمان عجب
 • كِبر و تكبّر
 • درمان كبر
 • تواضع
 • ذلّت و حقارت
 • حبّ جاه و خودپسندى
 • عوارض حبّ جاه
 • درمان حبّ جاه
 • آمال و آرزوها
 • حسد
 • سستى در عمل
 • دروغ
 • دروغ در گفتار
 • دروغ در عمل
 • دروغ در اخلاق
 • غيبت
 • عيبجويى
 • ريا
 • انواع ريا
 • انواع ديگر ريا
 • حجابهاى ظلمانى
 • حجاب ميان انسان و خدا
 • خروج از حجابها
 • خلاصه راههاى خروج از حجابهاى ظلمانى
 • غفلت از مقصد
 • توجه ناقص
 • عبوديت كامل

فصل ششم

 • مراتب رسيدن به كمال و حقيقت
 • مقدّمه
 • مرتبه طلب
 • مراتب طلب
 • دوام طلب
 • موانع طلب
 • نشانههاى طلب
 • مجاهدت در راه طلب
 • كمك گرفتن از علم و صبر در راه طلب
 • مرتبه بيدارى
 • چگونه بيدارى را جايگزين غفلت كنيم؟
 • تبديل خودمحورى به خدامحورى
 • پيمودن راه با نور بيدارى
 • ابن الوقت بودن
 • مركب راه
 • نتايج بيدارى
 • توجه به كمال خداوندى
 • شوق رسيدن به كمال
 • حضور قلب
 • مرتبه تزكيه نفس
 • پاكيزگى ظاهر
 • پاكيزگى جوارح و اندام
 • پاكيزگى دل
 • پاكيزگى سرّ دل
 • عبوديّت
 • مراحل سير بندگى در قرآن كريم
 • يقين
 • مرتبه اوّل
 • مرتبه دوم
 • مرتبه سوم
 • ايمان و تقوا
 • اخلاص
 • اخلاص در گفتار
 • اخلاص در پندار
 • اخلاص در عمل
 • اخلاص در عبوديّت
 • نيّت
 • حُسن خلق
 • نتيجه حسن خلق
 • صبر
 • رضا
 • مرتبه اوّل
 • مرتبه دوم
 • مرتبه سوم
 • شكر
 • شكر با نيّت
 • شكر با زبان
 • شكر در عمل
 • قناعت
 • توكّل
 • زهد
 • خوف و رجا
 • كلام و سكوت
 • ترك تكلّف
 • رعايت حقوق ديگران
 • تكليف الهى
 • ابزار چيست
 • ابزار ناپسند
 • تكليف چيست
 • تحوّل احوال
 • حالات قلب
 • حكومت قلب محجوب
 • حكومت قلب تطهير يافته
 • حضور قلب
 • تشتّت خاطر
 • تعلّق خاط
 • رسيدن به حضور قلب
 • دريافتها از جانب پروردگار و تجلّى انوار
 • نتيجه دريافتها و تجلى انوار
 • برخورددارى از حيات طيّبه
 • چگونه به حيات طيّبه مىتوان رسيد
 • واردات قلبى
 • واردات قلبى از نوع كشف صورى
 • اسماى حُسنا
 • اسم نور
 • اسم بصير
 • اسم عليم
 • اسم جميل
 • اسم ربّ
 • مرتبه عشق
 • تعريف عشق
 • انواع عشق
 • عشق به غير خدا
 • تحصيل عشق
 • دريافت عشق
 • حال و مقام
 • نشانههاى عشق حقيقى
 • مرتبه حيرت
 • مرتبه فنا

فصل هفتم

 • معنويات
 • توحيد
 • سفرهاى انسان
 • سفر از خلق به حق
 • سفر از حق به سوى خلق
 • توحيد در ذات
 • توحيد در صفات
 • توحيد در افعال
 • توحيد در عبادت
 • چند نكته
 • شرك در ذات خدا
 • شرك در صفات خدا
 • شرك در افعال خد
 • شرك در عبادت
 • دانش
 • علم حصولى
 • علم حضورى
 • تعريف علم
 • علم مذموم
 • علم نافع
 • نتيجهگيرى
 • قرآن
 • مذهب
 • تسبيح، دعا و فكر
 • تسبيح
 • بندگى
 • ذكر
 • آداب دعا
 • نماز
 • آثار نماز
 • ذكر الله الاكبر
 • سجده
 • سوز و اشك
 • خلوت، تهجّد و سحرخيزى
 • خلوت عام
 • خلوت خاص
 • تهجّد
 • نماز شب
 • مطالعه و مراقبه

فایل های مرتبط

دانلود مقاله در مورد سلامت روان
دانلود مقاله در مورد سلامت روان از سری مقالات روانشناسی بيمارهاي رواني از آغاز پيدايش بشر وجود داشته است و هيچ انساني در مقابل اين بيماريها مصونيت ندارد اين خطر هميشه بشر را تهديد مي‌كند.
٢٨,٠٠٠ تومان
دانلود مقاله در مورد فشارهای روانی
دانلود مقاله در مورد فشارهای روانی از سری مقالات روانشناسی این بحث را به چند بخش تقسیم كرده‌ام. در ابتدا برای فهم مشترك از سلامتی و اختالات روانی توضیحاتی را می‌دهم. بعد از آن می‌پردازم به اصلی‌ترین زمینه‌ساز بحرانهای روانی‌ای كه در ارتباط با زندگی در غربت برجسته می‌شوند و سپس به نكاتی می‌پردازم كه باید نشان بدهند كه چیزی بعنوان اختلالات روانی خاص زندگی در غربت وجود ندارد.
٢٨,٠٠٠ تومان
دانلود مقاله در مورد مظهر صلح ، سلامتی و آرامش
دانلود مقاله در مورد مظهر صلح ، سلامتی و آرامش از سری مقالات روانشناسی در شب تولد مسیح، فرشتگان آسمان چنین سرودند:
"خداوند را در آسمانها جلال باد و بر زمین، در میان مردمی که خدا را خشنود میسازند، آرامش و صفا برقرار باد" لوقا 2: 14
٢٨,٠٠٠ تومان
دانلود مقاله در مورد نقش تربیت بدنی و ورزش در بهداشت روانی دانش آموزان
دانلود مقاله در مورد نقش تربیت بدنی و ورزش در بهداشت روانی دانش آموزان از سری مقالات روانشناسی تربیت بدنی و ورزش در مفهوم کلی کلمه، یک پدیده اجتماعی است که با اعتلای آن ،روابط افراد جامعه و سلامت جسم وروح آنها استحکام می یابد .
٢٨,٠٠٠ تومان
دانلود مقاله در مورد مقايسه ي بهداشت روانی دانشجويان سيگاری و غير سيگاری
دانلود مقاله در مورد مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري از سری مقالات روانشناسی در هر جامعه¬اي نيروي فعال و جوان بعنوان يكي از ذخاير و سرمايه¬هاي آن جامعه محسوب و مطرح مي¬باشد و در عمل نيز چرخه¬ی فعاليت¬هاي مختلف پيكره اجتماع بطور مستقيم و غيرمستقيم متكي به نيروهاي فوق است كه متاسفانه قشر وسيعي از جوانان و نوجوانان ما اكنون گرفتار سيگار شده¬اند كه آنان را در كام خويش فرو مي¬برد و توان حركت و فكر را از آنان مي¬گيرد و هستي را از آن¬ها ساقط ميكند .
٢٨,٠٠٠ تومان
دانلود مقاله در مورد رابطه جسم و روان
دانلود مقاله در مورد رابطه جسم و روان از سری مقالات روانشناسی می‌توان گفت هیچ موضوع روانی وجود ندارد که نتوان آن را از دیدگاه فیزیولوژیک بررسی کرد. از طرف دیگر ، مرز مشخصی بین فیزیولوژی (جسم) و روان شناسی (روان) وجود ندارد. برای مثال ، وقتی بینایی را مطالعه می‌کنیم، در قلمرو « فیزیولوژی » هستیم، حال آنکه مطالعه « ادراک بینایی » جزء روان شناسی است،
٢٨,٠٠٠ تومان
دانلود مقاله در مورد روان سالم
دانلود مقاله در مورد روان سالم از سری مقالات روانشناسی می‌توان گفت هیچ موضوع روانی وجود ندارد که نتوان آن را از دیدگاه فیزیولوژیک بررسی کرد. از طرف دیگر ، مرز مشخصی بین فیزیولوژی (جسم) و روان شناسی (روان) وجود ندارد. برای مثال ، وقتی بینایی را مطالعه می‌کنیم، در قلمرو « فیزیولوژی » هستیم، حال آنکه مطالعه « ادراک بینایی » جزء روان شناسی است، ولی به درستی نمی‌دانیم مطالعه « حس بینایی » در کجا خاتمه پیدا می‌کند و مطالعه ادراک بینایی از کجا آغاز می‌شود.
٢٨,٠٠٠ تومان
دانلود مقاله در مورد بهداشت روان
دانلود مقاله در مورد بهداشت روان از سری مقالات روانشناسی بيماري هاي رواني از بدو پيدايش بشر وجود داشته و هيچ فردي، از هيچ طبقه اقتصادي ـ اجتماعي خاصي، در مقابل آن ها مصونيت نداشته و خطري است که بشر را مرتبا تهديد مي‌کند.
٢٨,٠٠٠ تومان
دانلود مقاله در مورد بهداشت روانی چیست
دانلود مقاله در مورد بهداشت روانی چیست از سری مقالات روانشناسی یکی از شاخه های روانشناسی، بهداشت روانی یا سلامت روانی است که از مباحث پر طرفدار، به روز و پر رونق روانشناسی به حساب می آید. بهداشت روانی که تعاریف گوناگون آن در ادامه خواهد آمد در مقولات زیادی کاربرد دارد و در زمینه های مختلفی از قبیل: بهداشت روانی و کودک، بهداشت روانی و نوجوان، بهداشت روانی و نوجوان، بزرگسال، سالمند، ازدواج و ... بسیاری از مقولات دیگر مطرح است.
٢٨,٠٠٠ تومان
بينش عاطفي به عنوان جو فكري شخصيت و توانايي روحي
دانلود مقاله در مورد بينش عاطفي به عنوان جو فكري شخصيت و توانايي روحي از سری مقالات روانشناسی بينش عاطفي به عنوان جو فكري ، شخصيت و توانايي روحي
بينش عاطفي وEQ به وسيله انجمن گويش آمريكايي به عنوان مفيدترين صفات يا واژه هاي نوين در سال 1995 انتخاب شدند . (1995،1999،Brrodie ، 1996) . و همانطور كه اين گفتار شهادت مي دهد در اين زمينه گسترش زيادي ايجاد شده است .
٢٨,٠٠٠ تومان

سایر فایل های ارائه دهنده

دانلود مقاله در مورد حاشيه نشينی و تنظيم خانواده
دانلود مقاله در مورد حاشيه نشيني و تنظيم خانواده از سری مقالات روانشناسی جمعيت ايران طي چند دهه گذشته، رشد شتاباني داشته است، به طوري كه در طول كمتر از دو دهه به طور باور نكردني جمعيت ايران بيش از دو برابر شد. انفجار جمعيت در ايران همراه با مسائلي همچون افزايش سريع شهرها، افزايش فقر، مشكل مسكن و مهاجرت بي رويه روستاييان به شهرها بوده است.
٢٨,٠٠٠ تومان
دانلود مقاله در مورد رشد اجتماعی و هویت نوجوان
دانلود مقاله در مورد رشد اجتماعی و هویت نوجوان از سری مقالات روانشناسی منظور از بلوغ يا نوجواني رشد دركليه جنبه ها اعم از فيزيكي- عقلي و اجتماعي است به همين جهت اين واژه نسبت به واژه هاي بلوغ جنسي كه مفهوم بسته تري دارد وسيع تر است . نوجواني دوره اي است است حد فاصل ميان كودكي و بزرگسالي و بسته به افراد و جوامع گوناگون و متغير است شروع آن با بلوغ جنسي است .
٢٨,٠٠٠ تومان
دانلود مقاله در مورد راه های تقویت اعتماد به نفس
دانلود مقاله در مورد راه های تقویت اعتماد به نفس از سری مقالات روانشناسی در روان شناسی مفهوم خود مفهومی انتزاعی است، ولی برای هر فرد قابل درک می باشد و اغلب آن را مرکز اصلی شخصیت می دانند. بیشتر نیروها به خصوص نیروهای مثبت و جهت گیری های شخصیت از این مرکز برمی خیزند. خود یا نفس ترکیبات متعددی دارد مثلاً خود فیزیکی، خود اجتماعی، خودآرمانی، هدف های شخصی و جز آنکه همه این مؤلفه ها زمینه را برای ارزشیابی خودش شکل می گیرد. این قضاوت ها باعث می شوند که ما خود را ارزشمند یا غیر ارزشمند بدانیم.
٢٨,٠٠٠ تومان
دانلود مقاله در مورد دگرگونی اجتماعي و مسأله انتظار
دانلود مقاله در مورد دگرگوني اجتماعي و مسأله انتظار از سری مقالات روانشناسی سرنوشت‌سازترين دگرگوني جهان پژوهشي در باب دگرگوني‌هاي اجتماعي و مسأله انتظار دگرگوني اجتماعي از مسائلي است كه همواره ذهن دانشمندان را به خود جلب كرده است و هر كدام به فراخور وسع علمي خويش در اين باره اظهار نظر كرده و علل و عوامل آن را با توجه به ديدگاه خود شرح و بسط داده‌اند.
٢٨,٠٠٠ تومان
دانلود مقاله در مورد اعتصاب
دانلود مقاله در مورد درباره اعتصاب از سری مقالات روانشناسی در مرتبه اول بايد توضيحی برای وقوع و انتشار اعتصابها پيدا کنيم. هر کس که اعتصابهايی را، چه از تجربيات شخصی خود و چه از گزارشات ديگران، و يا روزنامه‌ها، بخاطر بياورد فورا متوجه ميشود که هر جا که کارخانه بزرگ برپا شده و بر شماره شان افزوده ميشود اعتصاب اتفاق ميافتد و بسط مييابد.
٢٨,٠٠٠ تومان
دانلود مقاله در مورد كودک آزاری در ايران
دانلود مقاله در مورد كودك آزاری در ايران از سری مقالات روانشناسی نابسامانيهاي اقتصادي و اجتماعي از قبيل: فقر ، تورم، گراني، بيكاري، فقدان امنيت مالي و حقوقي و ديگر عواملي كه سبب «محروميت» ميشوند، زمينه مناسبي براي پرورش آنواع آسيبهاي اجتماعي چون: خودكشي، سرقت، اعتياد به مواد مخدر ، خشونت و انواع آن، طلاق، تكدي گري و غيره را در بطن جامعه فراهم ميكند كه در اين ميان ميتوان به يكي از مهمترين آسيبهاي اجتماعي يعني خشونت عليه كودكان اشاره كرد كه خود نتيجه ناخواسته پديده هايي چون فقر مالي و معنوي، رشد جمعيت و بسياري از نابسامانيهاي اجتماعي ديگر كه سبب بوجود آمدن انواع حالتهاي رواني و عصبي در فرد ميشود ميباشد.
٢٨,٠٠٠ تومان
دانلود مقاله در مورد حقوق شهروندی
دانلود مقاله در مورد حقوق شهروندی از سری مقالات روانشناسی در تمدنهاي سنتي امر قدسي در همه ي شئون حيات بشري متجلي است ولي امروزه متأسفانه همه ي امور را از ديدگاه ناقص علوم ناسوتي بشري مي نگرندو جايگاه امر قدسي را در شئون حيات بشري لحاظ نمي كنند .ما در اينجا قصد كرده ايم تا ديدگاه سنتي را در ارتباط با بحث حقوق شهروندي احيا كنيم .از ديد ما حقوق شهروندي ناظر به حقوق فطري انسان است و سلب ناپذير، غير قابل تخلف و ازلي و ابدي است.
٢٨,٠٠٠ تومان
دانلود مقاله در مورد خودکشی
دانلود مقاله در مورد خودکشی از سری مقالات روانشناسی خودكشی تلاشی آگاهانه به منظور خاتمه دادن به زندگی شخص توسط خودش می‏باشد كه ممكن است این تلاش به اقدام تبدیل گردد یا فقط به شكل احساسی در فرد بماند .
٢٨,٠٠٠ تومان
دانلود مقاله در مورد خلاقیت چیست
دانلود مقاله در مورد خلاقیت چیست از سری مقالات روانشناسی خلاقیت چیست؟ توانایی دیدن چیزها به شیوه های جدی، شكستن مرزها و فراتر رفتن از چارچوب ها، فكر كردن به شیوه ای متفاوت، ابداع چیزهای جدید، استفاده از چیز های نا مربوط و تبدیل آن به شكل های جدید.
٢٨,٠٠٠ تومان
دانلود مقاله در مورد خشم و كنترل آن
دانلود مقاله در مورد خشم و كنترل آن از سری مقالات روانشناسی خشم و كنترل آن خـشم يـك هيـجـان نـاخوشـايند اما طبيعي و ضروري براي انـسان ميباشد. خشم ميزان قابل توجهي انرژي ذهني وجسمي را مصروف خود ميكند. خشم تهديدي جدي براي روابط شخصي و شغلي پديد مي آورد. خشم فرصت لذت بـردن از زندگي را از انسان سلب ميكند. دلايل برانگيخته شـدن هيجان خشم در افراد و موقعيتهاي مختلف متفاوت است:
٢٨,٠٠٠ تومان

نظرات کاربران

آخرین مقالات

|||

پربازدیدترین مقالات

|||