آنچه اسکيس منظر را می‌سازد

1396/9/27 پادیاو

اسکيس محاکات آن چيزي است که از ذهن خلاق و ايده پرداز ساطع شده است. بازگو کردن فرم و طرحي که در ذهن يک معمار وجود دارد، به کلام ميسر نبوده و گريزي نيست که به زبان تصوير بيان شود. گاهي اين اسکيس  به طراحي بنا محدود نميشود و طراحي مناظر و مرايا را نيز در برميگيرد. حوزهاي وسيع که گاهي در مقام نام، به لنداسکيپ و محوطه سازی تنزل و فروکاست ميکند.
برخورداري از کانسپت بومی درست و روايت صحيح آن، داشتن آناليز منطقي سايت و ارائه مطلوب پلان، برش، نما، بزرگنمايي و پرسپکتيو از آن، استفاده از مقياس درست، توجه به مقوله هويت و استعدادهاي طبيعي سايت و پوشش گياهي مناسب و استفاده از ظرفيتهاي درختان موجود و آب محيط و طراحي يک سناريو مدبرانه، يک اسکيس منظر را ميسازد.