تنظیم ساعت سرور به زمان ایران

1397/1/25 وب هاستل

تنظیم ساعت سرور به زمان ایران در ssh سرور ، کد زیر را وارد کنید

yum install ntpdate

در صورتی ک ارور دریافت کردید، دستور زیر را وارد کنید:

yum install ntp

سپس کد زیر را وارد کنید

mv /etc/localtime /etc/localtime.bak

سپس دستور زیر:

rm -f /etc/adjtime

سپس دستور زیر:

ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Tehran  /etc/localtime

و در آخر دستور زیر :

ntpdate 0.asia.pool.ntp.org

حالا ساعت سرور شما با زمان ایران تنظیم شده است. برای اعمال تغییرات در کل سرور، مرحله زیر را هم طی کنید دستور زیر را در محیط SSH بزنید:

nano /etc/sysconfig/clock

محتویات داخل آنرا پاک کنید و 2 خط زیر را در آن جای گذاری کنید:

UTC=false
ZONE="Asia/Tehran"

سپس فایل را ذخیره کنید. (برای ذخیره، کلید ctrl+x بعد کلید Y و در اخر کلید Enter را بزنید) تغییرات مربوط به ساعت در hardware clock و system clock اعمال شد برای اعمال تغییرات ساعت در PHP، فایل PHP.ini اصلی سرور را باز کنید و خط زیر را پیدا کنید:

date.timezone = ""

و با خط زیر جایگزین کنید:

date.timezone = "Asia/Tehran"

تنظیم ساعت سرور به اتمام رسید. برای اطمینان از کارکرد درست ساعت، دستور زیر را در محیط SSH وارد کنید:

date