مشاهده تعداد کانکشن ها و لیست آی پی های متصل به سرور

1396/10/24 وب هاستل

 جهت مشاهده  تعداد کانکشن ها و لیست  آی پی های متصل به سرور کد های زیر را برای هر بخش استفاده کنید

در پنل SSH دستورات زیر را تایپ کنید

برای مشاهده تعداد کانکشن های متصل به سرور از کد زیر استفاده کنید

netstat -nat | awk '{ print $5}' | cut -d: -f1 | sed -e '/^$/d' | uniq | wc -l

 

برای مشاهده لیست آی پی های متصل به سرور از کد زیر استفاده کنید

netstat -atun | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sed -e '/^$/d' |sort | uniq -c | sort -n

 

برای مشاهده لیست آی پی های متصل به پورت 80 از دستور زیر استفاده کنید

netstat -an |grep :80|awk '{print($5)}'|cut -d: -f 1| sort | uniq -c | sort –n