مسیر هایی که php.ini در آن قرار دارد

1396/10/14 وب هاستل

برا پیدا کردن مسیر هایی که  php.ini  در آن قرار دارد از کد زیر استفاده نمایید

php -i |grep -i "php.ini"