نصب wild card روی دایرکت ادمین

1396/10/14 وب هاستل

روش نصب نصب  wild card  روی دایرکت ادمین 

cd /usr/local/directadmin/data/templates/ cp -p virtual_host*.conf custom nano custom/virtual_host2.conf

در پایین این خط :

ServerAlias www.

کد های زیر را اضافه میکنیم
|*if DOMAIN="yourdomain.com"

| ServerAlias *.yourdomain.com

|*endif| echo "action=rewrite&value=httpd" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue /usr/local/directadmin/dataskq d800 /usr/local/lsws/bin/lswsctrl stop;killall -9 litespeed;/usr/local/lsws/bin/lswsctrl stop;/usr/local/lsws/bin/lswsctrl start;netstat -tuplen | grep -i :80

 

به dns management در مدیریت دایرکت ادمین برای افزودن
A record  می رویم 
یک  A record با مقدار *  ایجاد میکنیم