پارتیشن بندی هارد

1396/10/14 وب هاستل

برای پارتیشن بندی هارد از دستور زیر استفاده می کنیم

fdisk /dev/sda
n  (Create a new partition)
کلید اینتر را فشار دهید
p  (It should be a primary partition)
کلید اینتر را فشار دهید
3  (This will become the thrid partition)
کلید اینتر را فشار دهید
 (Use default calculated value for start cylinder)
کلید اینتر را فشار دهید
 (Use default calculated value for end cylinder)
کلید اینتر را فشار دهید
t  (Change the partition type)
کلید اینتر را فشار دهید
3  (Select the partition number)
کلید اینتر را فشار دهید
8e  (Partition type will be 8e)
کلید اینتر را فشار دهید
w  (write to disk)
کلید اینتر را فشار دهید
reboot