چک کردن php lsws

1396/10/14 وب هاستل

برای چک کردن  php lsws از کد زیر استفاده نمایید

/usr/local/lsws/fcgi-bin/lsphp5 -v
/usr/local/lsws/fcgi-bin/lsphp5 -i | grep -i php.ini