دانلود پایان نامه با موضوع سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی رشته علوم تربیتی

دانلود پایان نامه با موضوع سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی رشته علوم تربیتی
حجم فایل: 490.74 KB
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی رشته علوم تربیتی از سایت دانلود پایان نامه های روانشناسی تحقيق حاضر با هدف سنجش ميزان خلاقيت دانشجويان سه رشته روان‌شناسي، مديريت آموزش و مشاوره دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي و بررسي نگرش آنان در مورد تأثير دوره تحصيل دانشگاهي بر رشد خلاقيتشان تدوين شده است.
مشخصات ارائه دهنده
کمک دانشجو
کمک دانشجو
مدت فعالیت: 7 سال و 2 ماه
تعداد فایل ها: 285
دانلود انواع پایان نامه

تعداد صفحات:221
فرمت فایل دانلودی :doc

تحقيق حاضر با هدف سنجش ميزان خلاقيت دانشجويان سه رشته روان‌شناسي، مديريت آموزش و مشاوره دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي و بررسي نگرش آنان در مورد تأثير دوره تحصيل دانشگاهي بر رشد خلاقيتشان تدوين شده است.
نمونه آماري اين تحقيق شامل 124 نفر از دانشجويان دختر و پسر اين دانشكده مي‌باشد. كه 46 نفر از رشته مديريت آموزشي، 42 نفر از رشته مشاوره و 36 نفر از رشته روان‌شناسي را شامل مي شود. روش نمونه‌گيري آن، طبقه‌اي تصادفي نسبتي است كه از بين سه گروه آموزش تعدادي ضد دانشجويان متناسب با رشته براساس جدول مورگان انتخاب شدند.
براي سنجش خلاقيت افراد از پرسشنامه سنجش خلاقيت CREE تورستون استفاده شد و براي بررسي تاثير دوره تحصيل دانشگاهي بر رشد خلاقيت دانشجويان از يك مصاحبه كتبي استفاده گرديد.
جهت تجزيه و تحليل داده‌ها براي تعيين رابطه هركدام از سوالات مصاحبه كتبي استفاده گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها براي تعيين رابطه هر كدام از سوالات مصاحبه كتبي و جنس افراد و رشته تحصيلي آنان با ميزان خلاقيت افراد از آزمون ناپارامتر يك خي دو پيرسون استفاده شد و براي تعيين رابطة معدل و جنس افراد با خلاقيت از آزمون ناپارامتريك كروكسال واليس استفاده شده است.
فرضيات اين تحقيق يا سطح معناداري 95 درصد اطمينان آزمون شد.
در انجام اين مراحل از نرم‌افزاري آماري spss استفاده گرديد.
نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد.
1ـ خلاقيت مستقل از جنس افراد است.
2ـ خلاقيت از رشته تحصيلي افراد تبعيت نمي‌كند.
3ـ دوره تحصيلي دانشگاهي بخودي خود نقشي در رشد خلاقيت افراد ندارد.
4ـ معدل بالا بيانگر خلاق بودن فرد نيست.
5ـ در پرورش خلاقيت آموزش آن مي‌توان نقش بسيار مهمي را ايفا كند.

 

سرفصل ها

فصل اول

 • طرح كلي پژوهش
 • دعاي هنرمند
 • مقدمه
 • بيان مسئله
 • ضرورت و اهميت حرکت به سوي خلاقيت
 • اهداف تحقيق
 • فرضيات تحقيق
 • تعريف مفاهيم و واژه ها
 • محدوديتهاي تحقيق

فصل دوم

 • سابقه موضوع تحقيق
 • مقدمه
 • ساختار مغز و عملکرد آن
 • تعاريف خلاقيت
 • نگرشهاي خاستگاهي
 • نگرشهاي فرايندي
 • رابطه هوش و خلاقيت
 • فرايند خلاقيت
 • مراحل والاس
 • مراحل اسبورن
 • مراحل تورنس
 • نظريه هاي خلاقيت
 • نظريه هاي جهان باستان
 • نظريه هاي جديد فلسفي
 • نظريه هاي روان شناسي
 • روانکاوي جديد
 • خصوصيات افراد خلاق
 • نيازهاي افراد خلاق
 • عوامل موثر در خلاقيت
 • هوش
 • ويژگيهاي شخصيتي
 • خانواده
 • مدرسه و دانشگاه و نقش آن در خلاقيت
 • نقش انگيزه هاي دروني و بيروني در خلاقيت
 • تاثيرات عوامل خاص بر خلاقيت
 • سن
 • جنس
 • ارزشها و فشارهاي اجتماعي
 • تحصيلات
 • نقش کوشش در خلاقيت
 • شرايط محيطي مطلوب براي خلاقيت
 • تكنيكهاي خلاقيت و نو آوري
 • يورش فكري
 • مدل سينكتيكس
 • تكنيك دلفي
 • آموزش خلاقيت
 • آموزش و پرورش عمومي خلاقيت
 • آموزش خلاقيت در جهان
 • آموزش خلاقيت در كودكان و دانش آموزان
 • نكات قابل توجه در آموزش خلاقيت به فراگيران
 • آنچه مربي براي پرورش فكر خلاق بايد انجام دهد
 • محتواي درسي فراگير و ارتباط آن با خلاقيت
 • اصول اساسي در پرورش خلاقيت
 • عوامل موثر در پرورش خلاقيت
 • نقش امنيت و آزادي رواني در خلاقيت
 • خلاقيت و حل مسئله
 • خلاقيت و پيشرفت تحصيلي
 • خلاقيت و هنر
 • خلاقيت و توسعه اقتصادي
 • اثر محرک عاطفي در خلاقيت
 • شرايط لازم جهت استفاده حداکثر از قدرت تصور در خلاقيت
 • موانع خلاقيت
 • عامل شانس در کاوش در مسير خلاقيت
 • با تصور خلاق مي توان روابط شخصي را بهبود بخشيد
 • سوابق پژوهش در ايران
 • سوابق پژوهش در خارج
 • نتيجه گيري و جمع بندي

فصل سوم

 • روش اجراي پژوهش
 • روش تحقيق
 • روش گرد آوري اطلاعات
 • ابزار گردآوري اطلاعات
 • جامعه آماري
 • تعداد و روش نمونه گيري
 • نمره گذاري آزمون
 • نحوه تبديل نمره خام به نمره استاندارد
 • اعتبار آزمون
 • روش استخراج مصاحبه كتبي
 • اساس تئوريكي پرسشنامه و مصاحبه كتبي
 • روشهاي آماري

فصل چهارم

 • يافته هاي پژوهش و تجزيه و تحليل آنها
 • مقدمه
 • تجزيه يافته هاي پژوهش
 • تحليل يافته هاي پژوهش

فصل پنجم

 • نتيجه گيري و پيشنهادات
 • نتيجه گيري
 • پيشنهادات
 • منابع
 • پيوستها

فایل های مرتبط

سایر فایل های ارائه دهنده

دانلود پایان نامه با موضوع نياز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی
دانلود پایان نامه نياز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی از سایت خرید پایان نامه امروزه به موازات آموزشهاي مرسوم نظام آموزشي و دانشگاهي، موسسات، ادارات و سازمانهاي مختلف برنامه‎هايي را طرح كرده و براي دستيابي به اهداف خاص خود به اجرا درآورده‎اند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان
دانلود پایان نامه نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان از سایت خرید پایان نامه کودکان نیروهای بالقوه ای هستند که برای تداوم و انتقال ارزشها به نسلهای آینده باید مورد توجه قرار بگیرند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع نقد و بررسي رمان سووشون
دانلود پایان نامه نقد و بررسي رمان سووشون از سایت خرید پایان نامه نخستين تصوري كه از شنيدن تركيب جامعه‌شناسي ادبيات در ذهن نقش مي‌بندد، احتمالاً بررسي تأثير مستقيم رخدادهاي اجتماعي مشخصي بر ادبيات يك دوره و به ويژه نمودهاي معين آن در آثاري خاص است.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مكانيسم هاي دفاعي ـ رواني
دانلود پایان نامه مكانيسم هاي دفاعي ـ رواني از سایت خرید پایان نامه زيگموند فروید در 1909 طی یک سلسله سخنرانی در دانشگاه کلارک که به دعوت روان شناسی به نام جی. استانلی هال انجام شد، روان شناسی روانکاوانه را به ایالات متحده معرفی کرده بنابراین در ایالات متحده نخستین بار روان شناسها بودند که نظریات ووید را در مجامع علمی به رسمیت شناختند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان بجنورد
دانلود پایان نامه مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان بجنورد از سایت خرید پایان نامه افراد آدمی از همان آغاز کوشیده اند تا حالتهای آشفته هیجانی یا انفعالی را درک کنند و به آنها پاسخ های شایسته بدهند؛
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار
دانلود پایان نامه مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار از سایت خرید پایان نامه از زمانيكه انسان پا به عرصه وجود گذاشت ، تنوع در رفتار ، افكار ، احساسات و نگرشهاي او چيزي بود كه همواره جلب توجه كرده است .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مددکاری
دانلود پایان نامه مددکاری از سایت خرید پایان نامه 1- تعريف مدد كاري اجتماعي : مدد كاري اجتماعي حرفه ايست مبتني بردانش مهارت ، استعداد مانند عقيده ، باور وتفكر كه به افراد گروهها وجوامع كمك مي نمايد تا آنها بتوانند ضمن تشخيص مشكل وشناختن مشكل به گونه اي كار آمد وتاثير گذار با مشكل خود مواجه گردند ودر نهايت ضمن سازگاری باوضعيت موجود رضايت خاطر وتوانمندي در آنان بوجود آيد .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع بررسي امكان تشخيص استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس
دانلود پایان نامه بررسي امكان تشخيص استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس از سایت خرید پایان نامه مساله عمده و اساسي مورد بحث در اين پژوهش آگاهي و شناخت نسبت به انواعي از معاملات خارج از تراز نامه ،روشهاي رايج مورد استفاده توسط شركتها و در نهايت ارزيابي اينكه آيا حسابرسان قادر به تشخيص اين نوع از تامين مالي هستند يا خير. .با توجه به اينكه معا ملات تامين مالي خارج از تراز نامه انواعي از معا ملاتي هستند كه به صورتي از نمايش كامل از فعا ليتها و رويداد هاي مالي رخ داده شده در حسابها نشان داده نمي شود اين گونه معا ملات باعث تغيير در سا ختار سرمايه از طريق عدم ثبت بدهيها و تعهدات عمده در صورتهاي مالي (تراز نامه)مي شود .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مبانی شهادت زنان در اسلام
دانلود پایان نامه مبانی شهادت زنان در اسلام از سایت خرید پایان نامه با ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان ، تحولی عظیم در تمامی زمینه های زندگی عرب جاهلی بوجود آمد و احکام مربوط به طهارت و نجاست نیز از این دگرگونی بی بهره نبود و اسلام در این زمینه هم شیوه های نو به جهان عرضه داشت .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت
دانلود پایان نامه کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت از سایت خرید پایان نامه در عصر حاضر که دوره پيشرفت فناوری به خصوص فناوری اطلاعاتی و ارتباطی است کمتر حرفه ای را می بينيم که دستخوش تغيير و تحول قرار نگرفته باشد .
٣٥,٠٠٠ تومان

نظرات کاربران

آخرین مقالات

|||

پربازدیدترین مقالات

|||