دانلود پایان نامه با موضوع بررسي مزيت نسبي در توليد و صادرات فرش دستباف ايران

دانلود پایان نامه با موضوع بررسي مزيت نسبي در توليد و صادرات فرش دستباف ايران
حجم فایل: 943.14 KB
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه بررسي مزيت نسبي در توليد و صادرات فرش دستباف ايران از سایت خرید پایان نامه نقش و اهميت موضوع مزيت نسبي در طراحي سياست هاي تجاري كشورها و گزينش روندهاي مناسب توليد و صادرات كالا ، امري انكارناپذير است ؛ بطوريكه در حال حاضر بخش عمده اي از مباحثات و مذاكرات بين المللي در زمينة تجارت ، به ارائه راهكارهايي جهت رفع نواقص بازارها و هدايت بازارها به سمت وسوي بهره‌مندي از مزيت نسبي اختصاص يافته است .
مشخصات ارائه دهنده
کمک دانشجو
کمک دانشجو
مدت فعالیت: 6 سال و 7 ماه
تعداد فایل ها: 285
دانلود انواع پایان نامه

تعداد صفحات:345
فرمت فایل دانلودی :doc

  نقش و اهميت موضوع مزيت نسبي در طراحي سياست هاي تجاري كشورها و گزينش روندهاي مناسب توليد و صادرات كالا ، امري انكارناپذير است ؛ بطوريكه در حال حاضر بخش عمده اي از مباحثات و مذاكرات بين المللي در زمينة تجارت ، به ارائه راهكارهايي جهت رفع نواقص بازارها و هدايت بازارها به سمت وسوي بهره‌مندي از مزيت نسبي اختصاص يافته است . در اين ميان عوامل مختلفي در هر يك از مراحل توليد ، صادرات و تقاضاي كالا ، مزيت نسبي يك كشور را متأثر مي‌سازند و اين امر موجب ايجاد تغيير در جايگاه كشورها به لحاظ برخورداري از مزيت نسبي در عرصة بين المللي شده است . اين امر ما را بر آن مي دارد كه نسبت به بررسي مزيت نسبي كالاهاي توليدي - صادراتي در كشور اقدام نمائيم .
هنر-صنعت فرش دستباف از جمله صنايعي است كه طي سالهاي اخير شاهد نوسانات شديد در روند توليد و صادرات آن بوده ايم . بر همين اساس تحقيق حاضر سعي دارد ضمن معرفي شاخص هاي مختلف تعيين مزيت نسبي ، به اندازه گيري مزيت نسبي كشور در زمينه توليد و صدور فرش دستباف و ارزيابي نقش عوامل مؤثر بر آن بپردازيم . به اين منظور ، شاخص مزيت نسبي آشكار شده (RCA) جهت محاسبة مزيت نسبي كشور در صادرات فرش دستباف ، شاخص هزينه منابع داخلي (DRC) جهت محاسبة مزيت نسبي كشور در توليد فرش دستباف و كشش قيمتي تابع تقاضاي جهاني فرش دستباف ايران به منظور محاسبة مزيت نسبي رقابتي كشور مطمح نظر قرار گرفته اند .
نتايج حاصل از محاسبه شاخص RCA حاكي از آن است كه ايران طي سالهاي مورد بررسي داراي مزيت نسبي در زمينة صادرات فرش دستباف بوده است (RCA>1) . البته تخمين تابع روند تغييرات شاخص RCA نشان دهندة نوسانات شديد وضعيت مزيت نسبي كشور در زمينة صادرات اين كالا مي باشد . تخمين كشش قيمتي تابع تقاضاي جهاني فرش دستباف ايران ، نمايانگر چسبندگي شديد مقدار تقاضاي فرش ايران با قيمت فروش آن در سطح بين المللي است (E>1) . محاسبات انجام شده در خصوص شاخص DRC نيز حكايت از آن دارد كه كشور در زمينة توليد فرشهاي اعلاباف 60 رج تمام ابريشم در استانهاي آذربايجان شرقي و قم و فرشهاي معمولي باف 50-45 رج در استانهاي اصفهان و خراسان داراي مزيت نسبي و در توليد فرشهاي درشت باف 30 رج در استان همدان از عدم مزيت نسبي برخوردار است .
به منظور تحليل نتايج بدست آمده ، ضمن محاسبة نرخ ارز غايي ، قيمت غايي فروش، ارزش غايي مواد اولية داخلي و نهاده هاي قابل تجارت به كار رفته در توليد هر مترمربع فرش دستباف ، اقدام به محاسبه و تحليل كشش ارزي و قيمتي DRC و همچنين كشش DRC نسبت به تغييرات ارزش مواد اولية داخلي و ارزش نهاده هاي قابل تجارت نموده ايم . مهمترين عوامل مؤثر در مزيت نسبي كشور در توليد و صادرات فرش دستباف نيز در قالب سؤالات پرسشنامه هاي تحقيق و در سطح ميدان تحقيق (استانهاي آذربايجان شرقي ، قم ، اصفهان ، خراسان و همدان) مورد پرسش قرار گرفته و نتايج بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و با بكارگيري روشهاي تحليل آماري (توصيفي و استنباطي) نسبت به ارزيابي نقش عوامل مذكور بر مزيت نسبي كشور اقدام شده است .
 

سرفصل ها

فصل اول

 • كليات
 • مقدمه
 • اهميت تحقيق
 • فرضيات تحقيق
 • اهداف تحقيق
 • روش شناسي تحقيق
 • سابقه تحقيق
 • فصل بندي و رئوس مطالعات تحقيق

فصل دوم

 • مباني نظري اصل مزيت نسبي
 • راهبرد هاي توسعه اقتصادي و جايگاه تجارت بين الملل
 • راهبردهاي درونگراي توسعه اقتصادي
 • راهبردهاي برونگراي توسعه اقتصادي
 • تأثير تجارت بين الملل بر رشد اقتصادي
 • تفسير سنتي نقش تجارت بين الملل
 • تفسير نوين نقش تجارت بين الملل
 • مباني تئوريك تجارت بين الملل و مزيت نسبي
 • ديدگاه مزيت مطلق آدام اسميت
 • ديدگاه مزيت نسبي ديويد ريكاردو
 • مزيت نسبي و هزينه فرصت هاي از دست رفته
 • ديدگاه مزيت نسبي هكشر – اوهلين نظريه جديد تجارت بين الملل
 • مزيت نسبي و سودآوري تجارت بين الملل
 • شكاف فن آوري و پويايي در مزيت نسبي
 • مزيت نسبي بالفعل و بالقوه
 • مزيت نسبي بالفعل اسمي
 • مزيت نسبي بالفعل حقيقي
 • مزيت نسبي بالقوه اسمي
 • مزيت نسبي بالقوه حقيقي

فصل سوم

 • روش شناسي تعيين مزيت نسبي
 • شاخص هاي مزيت نسبي آشكارشده RCA
 • شاخص هاي مبتني بر آمار توليد و صادرات
 • معيار سهم صادرات
 • معيار سهم خالص صادرات
 • شاخص يونيدو
 • شاخص هاي مبتني بر آمار صادرات
 • شاخص بالاسا BAL
 • شاخص دانگز – ريدل DR
 • شاخص هاي خالص يونيدو
 • شاخص هاي مبتني بر آمار صادرات و ابزار آماري
 • نگرش درآمدي
 • نگرش رتبه اي
 • نگرش ثبات
 • نگرش درآمدي – ثبات
 • محدوديت هاي شاخص هاي RCA
 • شاخص هاي مبتني بر روش هاي اقتصادسنجي
 • تخمين توابع عرضه و تقاضاي محصول
 • روش ديك
 • شاخص مبتني بر روش برنامه ريزي
 • شاخص هاي طرف عرضه
 • معيار هزينه منابع داخلي DRC
 • پيشينه كاربرد و فرمول محاسباتي DRC
 • تعريف قيمت هاي سايه اي و نقش آن در محاسبه DRC
 • تبديل عوامل توليد خارجي به داخلي و وضعيت DRC
 • معيار نرخ حمايت مؤثر EPR
 • معيار تجزيه و تحليل منافع اقتصادي SBA يا سودآوري خالص اجتماعي NSP
 • معيار الگوي داده – ستانده، برنامه ريزي و هزينه منابع داخلي
 • شاخص‌هاي طرف تقاضا
 • اهميت شناخت بازارهاي هدف صادراتي در ايجاد مزيت نسبي رقابتي
 • نقش مشخصه هاي تقاضا در بازارهاي هدف بر ايجاد مزيت نسبي رقابتي
 • نقش تجزية بازارهاي هدف در ايجاد مزيت نسبي رقابتي
 • اهميت روابط سياسي در ايجاد مزيت نسبي رقابتي
 • كاربرد شاخص هاي طرف تقاضا در تعيين مزيت نسبي رقابتي
 • بررسي مباني نظري نمونه گيري و انجام فعاليت ميداني تحقيق
 • علل نمونه گيري
 • روش هاي مختلف نمونه گيري در تحقيقات ميداني
 • انواع نمونه گيري احتمالي تصادفي
 • نمونه گيري تصادفي ساده
 • نمونه گيري تصادفي سيستماتيك
 • نمونه گيري تصادفي خوشه اي
 • نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده
 • روش تعيين حجم نمونه
 • روش تجزيه و تحليل اطلاعات حاصله از فعاليت ميداني تحقيق
 • روش هاي تحليل آماري
 • آمار توصيفي
 • آمار استنباطي
 • تحليل آزمون ناپارامتريك چي دو
 • تحليل عامل Factor Analysis

فصل چهارم

 • تجزيه و تحليل نتايج حاصله از اندازه گيري مزيت نسبي
 • بررسي مزيت نسبي در صادرات فرش دستباف ايران
 • بررسي روند صادرات فرش دستباف ايران
 • محاسبه مزيت نسبي در صادرات فرش دستباف ايران
 • بررسي روند تغييرات شاخص RCA در صادرات فرش دستباف كشور
 • بررسي نقش عوامل مؤثر بر مزيت نسبي در صادرات فرش دستباف كشور
 • بررسي مزيت نسبي رقابتي كشور در صنعت فرش دستباف
 • محاسبه مزيت نسبي رقابتي كشور با استفاده از تخمين مدل تقاضاي صادراتي فرش دستباف
 • بررسي مزيت نسبي كشور در توليد فرش دستباف
 • نحوه كاربرد معيار DRC در محاسبه مزيت نسبي كشور در توليد فرش دستباف
 • نحوه برآورد قيمت هاي سايه اي به منظور محاسبه مزيت نسبي حقيقي كشور در توليد فرش دستباف
 • برآورد قيمت سايه اي عوامل داخلي توليد فرش دستباف
 • برآورد قيمت سايه اي نهاده هاي قابل تجارت درتوليد فرش دستباف
 • برآورد قيمت سايه اي نرخ ارز
 • محاسبه مزيت نسبي در توليد فرش دستباف
 • بررسي مزيت نسبي در توليد فرش دستباف در استان آذربايجان شرقي
 • پيشينه قالي بافي در آذربايجان
 • ويژگيهاي ظاهري قالي هاي آذربايجان
 • ويژگيهاي فني بافت در قالي هاي آذربايجان
 • آناليز قيمت تمام شدة توليد فرش دستباف در استان آذربايجان شرقي
 • محاسبه مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان آذربايجان شرقي
 • تجزيه و تحليل آماري نقش عوامل مؤثر بر مزيت نسبي در توليد فرش دستباف در استان آذربايجان شرقي
 • بررسي مزيت نسبي در توليد فرش دستباف در استان قم
 • پيشينة قالي بافي در قم
 • ويژگيهاي فني بافت در قالي هاي قم
 • ويژگيهاي ظاهري قالي هاي قم
 • آناليز قيمت تمام شدة توليد فرش دستباف در استان قم
 • محاسبه مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان قم
 • تجزيه و تحليل آماري نقش عوامل مؤثر بر مزيت نسبي در توليد فرش دستباف در استان قم
 • بررسي مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان
 • پيشينة قالي بافي در اصفهان
 • ويژگيهاي ظاهري قالي هاي معاصر اصفهان
 • ويژگيهاي فني بافت در قالي هاي اصفهان
 • آناليز قيمت تمام شدة توليد فرش دستباف در استان اصفهان
 • محاسبه مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان
 • تجزيه و تحليل آماري نقش عوامل مؤثر بر مزيت نسبي در توليد فرش دستباف در استان اصفهان
 • بررسي مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان خراسان
 • پيشينة قالي بافي در خراسان
 • ويژگيهاي ظاهري و فني بافت قالي در مهمترين مراكز قالي بافي در استان خراسان
 • آناليز قيمت تمام شدة توليد فرش دستباف در استان خراسان
 • محاسبه مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان خراسان
 • تجزيه و تحليل آماري نقش عوامل مؤثر بر مزيت نسبي در توليد فرش دستباف در استان خراسان
 • بررسي مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان همدان
 • پيشينة قالي بافي در همدان
 • ويژگيهاي ظاهري قالي هاي همدان
 • ويژگيهاي فني بافت در قالي هاي همدان
 • آناليز قيمت تمام شدة توليد فرش دستباف در استان همدان
 • محاسبه مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان همدان
 • تجزيه و تحليل آماري نقش عوامل مؤثر بر مزيت نسبي در توليد فرش دستباف در استان همدان
 • تجزيه و تحليل نقش عوامل مؤثر بر مزيت نسبي در توليد فرش دستباف كشور
 • تجزيه و تحليل نرخ ارز غايي
 • تجزيه و تحليل قيمت غايي فروش هر متر مربع فرش دستباف
 • تجزيه و تحليل ارزش غايي مواد اوليه داخلي هر متر مربع فرش دستباف
 • تجزيه و تحليل ارزش غايي نهاده هاي قابل تجارت هر متر مربع فرش دستباف
 • تجزيه و تحليل كشش ارزي DRC
 • تجزيه و تحليل كشش قيمتي DRC
 • تجزيه و تحليل كشش DRC نسبت به ارزش مواد اوليه داخلي
 • تجزيه و تحليل كشش DRC نسبت به ارزش نهاده هاي قابل تجارت
 • ارزيابي عوامل مؤثر بر مزيت نسبي كشور در توليد فرش دستباف براساس مطالعات ميداني تحقيق

فصل پنجم

 • نتيجه گيري و پيشنهادات
 • خلاصه نتايج تحقيق
 • ارائه سياست هاي كاربردي
 • فهرست منابع
 • پيوست

فایل های مرتبط

سایر فایل های ارائه دهنده

دانلود پایان نامه با موضوع نياز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی
دانلود پایان نامه نياز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی از سایت خرید پایان نامه امروزه به موازات آموزشهاي مرسوم نظام آموزشي و دانشگاهي، موسسات، ادارات و سازمانهاي مختلف برنامه‎هايي را طرح كرده و براي دستيابي به اهداف خاص خود به اجرا درآورده‎اند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان
دانلود پایان نامه نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان از سایت خرید پایان نامه کودکان نیروهای بالقوه ای هستند که برای تداوم و انتقال ارزشها به نسلهای آینده باید مورد توجه قرار بگیرند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع نقد و بررسي رمان سووشون
دانلود پایان نامه نقد و بررسي رمان سووشون از سایت خرید پایان نامه نخستين تصوري كه از شنيدن تركيب جامعه‌شناسي ادبيات در ذهن نقش مي‌بندد، احتمالاً بررسي تأثير مستقيم رخدادهاي اجتماعي مشخصي بر ادبيات يك دوره و به ويژه نمودهاي معين آن در آثاري خاص است.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مكانيسم هاي دفاعي ـ رواني
دانلود پایان نامه مكانيسم هاي دفاعي ـ رواني از سایت خرید پایان نامه زيگموند فروید در 1909 طی یک سلسله سخنرانی در دانشگاه کلارک که به دعوت روان شناسی به نام جی. استانلی هال انجام شد، روان شناسی روانکاوانه را به ایالات متحده معرفی کرده بنابراین در ایالات متحده نخستین بار روان شناسها بودند که نظریات ووید را در مجامع علمی به رسمیت شناختند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان بجنورد
دانلود پایان نامه مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان بجنورد از سایت خرید پایان نامه افراد آدمی از همان آغاز کوشیده اند تا حالتهای آشفته هیجانی یا انفعالی را درک کنند و به آنها پاسخ های شایسته بدهند؛
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار
دانلود پایان نامه مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار از سایت خرید پایان نامه از زمانيكه انسان پا به عرصه وجود گذاشت ، تنوع در رفتار ، افكار ، احساسات و نگرشهاي او چيزي بود كه همواره جلب توجه كرده است .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مددکاری
دانلود پایان نامه مددکاری از سایت خرید پایان نامه 1- تعريف مدد كاري اجتماعي : مدد كاري اجتماعي حرفه ايست مبتني بردانش مهارت ، استعداد مانند عقيده ، باور وتفكر كه به افراد گروهها وجوامع كمك مي نمايد تا آنها بتوانند ضمن تشخيص مشكل وشناختن مشكل به گونه اي كار آمد وتاثير گذار با مشكل خود مواجه گردند ودر نهايت ضمن سازگاری باوضعيت موجود رضايت خاطر وتوانمندي در آنان بوجود آيد .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع بررسي امكان تشخيص استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس
دانلود پایان نامه بررسي امكان تشخيص استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس از سایت خرید پایان نامه مساله عمده و اساسي مورد بحث در اين پژوهش آگاهي و شناخت نسبت به انواعي از معاملات خارج از تراز نامه ،روشهاي رايج مورد استفاده توسط شركتها و در نهايت ارزيابي اينكه آيا حسابرسان قادر به تشخيص اين نوع از تامين مالي هستند يا خير. .با توجه به اينكه معا ملات تامين مالي خارج از تراز نامه انواعي از معا ملاتي هستند كه به صورتي از نمايش كامل از فعا ليتها و رويداد هاي مالي رخ داده شده در حسابها نشان داده نمي شود اين گونه معا ملات باعث تغيير در سا ختار سرمايه از طريق عدم ثبت بدهيها و تعهدات عمده در صورتهاي مالي (تراز نامه)مي شود .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مبانی شهادت زنان در اسلام
دانلود پایان نامه مبانی شهادت زنان در اسلام از سایت خرید پایان نامه با ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان ، تحولی عظیم در تمامی زمینه های زندگی عرب جاهلی بوجود آمد و احکام مربوط به طهارت و نجاست نیز از این دگرگونی بی بهره نبود و اسلام در این زمینه هم شیوه های نو به جهان عرضه داشت .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت
دانلود پایان نامه کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت از سایت خرید پایان نامه در عصر حاضر که دوره پيشرفت فناوری به خصوص فناوری اطلاعاتی و ارتباطی است کمتر حرفه ای را می بينيم که دستخوش تغيير و تحول قرار نگرفته باشد .
٣٥,٠٠٠ تومان

نظرات کاربران

آخرین مقالات

|||

پربازدیدترین مقالات

|||