دانلود پایان نامه با موضوع بررسي امكان تشخيص استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس

دانلود پایان نامه با موضوع بررسي امكان تشخيص استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس
حجم فایل: 286.55 KB
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه بررسي امكان تشخيص استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس از سایت خرید پایان نامه مساله عمده و اساسي مورد بحث در اين پژوهش آگاهي و شناخت نسبت به انواعي از معاملات خارج از تراز نامه ،روشهاي رايج مورد استفاده توسط شركتها و در نهايت ارزيابي اينكه آيا حسابرسان قادر به تشخيص اين نوع از تامين مالي هستند يا خير. .با توجه به اينكه معا ملات تامين مالي خارج از تراز نامه انواعي از معا ملاتي هستند كه به صورتي از نمايش كامل از فعا ليتها و رويداد هاي مالي رخ داده شده در حسابها نشان داده نمي شود اين گونه معا ملات باعث تغيير در سا ختار سرمايه از طريق عدم ثبت بدهيها و تعهدات عمده در صورتهاي مالي (تراز نامه)مي شود .
مشخصات ارائه دهنده
کمک دانشجو
کمک دانشجو
مدت فعالیت: 7 سال و 5 ماه
تعداد فایل ها: 285
دانلود انواع پایان نامه

تعداد صفحات : 234 صفحه

 مساله عمده و اساسي مورد بحث در اين پژوهش آگاهي و شناخت نسبت به انواعي از معاملات خارج از تراز نامه ،روشهاي رايج مورد استفاده توسط شركتها و در نهايت ارزيابي اينكه آيا حسابرسان قادر به تشخيص اين نوع از تامين مالي هستند يا خير. .با توجه به اينكه معا ملات تامين مالي خارج از تراز نامه انواعي از معا ملاتي هستند كه به صورتي از نمايش كامل از فعا ليتها و رويداد هاي مالي رخ داده شده در حسابها نشان داده نمي شود اين گونه معا ملات باعث تغيير در سا ختار سرمايه از طريق عدم ثبت بدهيها و تعهدات عمده در صورتهاي مالي (تراز نامه)مي شود .در اين پژوهش ابتدا به مقا لات و بيانيه هاي منتشر شده توسط نهاد هاي رسمي و غير رسمي حرفه حسابداري در مورد موضوع اشاره شده است ،سپس روشهاي رايج مورد استفاده از اين نوع تامين مالي توسط شركتها به تفصيل تشريح شده است و در نهايت فرضيات پژوهش مورد آزمون آماري قرار گرفته است .سوالات مطرح شده در اين پژوهش ارتباط و يا عدم ارتباط بين نسبتهاي ما لي كليدي و تا مين مالي خارج از تراز نامه ،تغيير در ساختار سرمايه در صورت استفاده از تامين مالي خارج از تراز نامه و در نهايت بوجود آمدن ترديدي عمده در فرض تداوم فعاليت در صورت استفاده از تامين مالي خارج از تراز نامه مي باشد .براي پاسخ دادن به اين سوالات ا بتدا شركتهاي مرتبط با تامين مالي خارج از تراز نامه بين سالهاي 1380 -1385 با استفاده از گزارش حسابرس مستقل شناسائي و اطلاعات مربوط استخراج و با استفاده از متغير هاي پژوهش (نسبتهاي ما لي در نظر گرفته شده )از طريق روشهاي آماري اقدام به آزمون فرضيه ها شده است .نتايج بدست آمده از آزمون آماري فرضيه ها حاكي از تائيد فرضيه هاي پژوهش مي باشد، با توجه به يافته هاي پژوهش مي توان نتيجه گرفت كه نا مساعد بودن نسبتهاي مالي مي تواند دليل بر استفاده از تامين مالي خارج از تراز نامه توسط شركتها باشد لذا به حسابرسان مستقل پيشنهاد مي شود نسبتهاي كليدي تراز نامه اي را جهت تشخيص استفاده احتما لي شركتها از تامين مالي خارج از تراز نامه مورد توجه قرار دهند .
كليد واژه‌ها :تا مين مالي، تا مين مالي خارج از تراز نا مه، شركتها با اهداف خاص، قانون ساربينز اكسلي، ساختار سرمايه
 

سرفصل ها

فصل اول کلیات پژوهش

 • مقدمه

فصل دوم مبانی نظری و پيشينه پژوهش

 • تاريخچه،مبانی نظری، چارچوب گزارشات مالی، انرون
 • مقاله فنی انتشار يافته توسط انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ولز
 • متن پيشنهادی شماره ED
 • متن پيشنهادی شماره ED
 • شرايط پيشنهاد شده توسط متن پيشنهادی گزارشگری معاملات FRED
 • بيانيه تحقيق مالی شماره گزارشگری محتوای معاملات
 • گفتار دوم مبانی نظری
 • تجزيه و تحليل مزايا و مخاطرات
 • شناخت
 • عدم شناخت
 • تهاتر
 • نحوه ارائه اقلام مرتبط با هم
 • معاملات مرتبط
 • گفتار سوم چارچوب گزارشات مالی
 • ترازنامه
 • صورتهای مالی اساسی ديگر
 • يادداشتهای توضيحي صورتهای مالی و گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام
 • گفتار چهارم فروپاشی انرون مقدمه ای برای تحول در وضع قوانين و استانداردهای
 • مرتبط با معاملات خارج از تراز نامه
 • آنچه براي انرون اتفاق افتاد
 • تاريخچه انرون
 • گزارش Powers و Batson در مورد انرون
 • شرکتهای با اهداف خاص، قانون سار بينز اکسلی
 • گفتار پنجم شرکتها با اهداف خاص
 • مقدمه
 • تعريف شرکتها با اهداف خاص
 • ارتباط با تامين مالی خارج از تراز نامه
 • گفتار ششم قانون سار بينز اکسلی
 • مقدمه
 • ارتباط قانون ساربينز اکسلی با موضوع خارج از تراز نامه
 • اقلامي كه افشاء آنها در ارتباط با ترتيبات خارج از ترازنامه لازم است
 • افشاء اقلام تعهدات قراردادی
 • شيوه های مورد استفاده در تامين مالی خارج از تراز نامه
 • گفتار هفتم شرکتهای فرعی و شبه شرکتهاي فرعی
 • تعريف شرکتهای فرعی وشبه فرعی
 • معافيت شبه شرکتهای فرعی از تلفيق
 • ارتباط شرکتهای فرعی و شبه فرعی با تامين مالی خارج از تراز نامه
 • گفتار هشتم سرمايه گذاری در ارزش ويژه ساير شرکتها
 • سرمايه گذاری هايی که نه موجب افزايش نفوذ قابل ملاحظه می شودونه موجب افزايش کنترل
 • سرمايه گذاری هايی که موجب افزايش نفوذ قابل ملاحظه می شود اما موجب افزايش کنترل
 • نمی شود
 • سرمايه گذاری هايی که موجب کنترل می شود
 • موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری سرمايه گذاريها
 • تلفيق
 • گفتار نهم اجاره های بلند مدت
 • ارزيابی معامله
 • ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی
 • موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای اجاره های بلند مدت
 • گفتار دهم فروش و اجاره آن از خريدار
 • ارزيابی معامله
 • اجاره های سرمايه ای
 • اجاره های عملياتی
 • موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و اجاره آن از خريدار
 • استاندارد بين المللی حسابداری برای اجاره ها
 • گفتار يازدهم فروش و توافقات باز خريد
 • ارزيابی معامله
 • ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی
 • موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و توافقات بازخريد
 • شيوه حسابداری
 • گفتار دوازدهم کالاهای امانی
 • ارزيابی معامله
 • ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی
 • حقوق هر طرف معامله برای بازگرداندن کالا
 • تعيين قيمت براي انتقال نهايي مالكيت به مشتري
 • آيا مشتري لازم است به سازنده کالا مبلغی به عنوان وديعه بدهد
 • آيا مشتري حق استفاده از کالا را دارد
 • موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای کالاهای امانی
 • گفتار سيزدهم نقل و انتقالات داراييهای مالی با مشارکت های مداوم
 • ارزيابی معاملات
 • موارد افشاء طبق SFAS شماره
 • موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای نقل و انتقالات دارائيهای مالی
 • گفتار چهاردهم تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی
 • روشهای تجزیه و تحلیل
 • طبقه بندی نسبتها
 • فرض تداوم فعالیت
 • گفتار پانزدهم پیشینه پژوهش

فصل سوم روش شناسي پژوهش متدولوژي

 • مقدمه
 • اهداف پژوهش
 • روش جمع آوري داده ها
 • قلمرو پژوهش
 • جامعه آماري
 • نحوه گردآوري اطلاعات
 • نمونه گيري
 • فرضيه هاي پژوهش
 • متغيرهاي پژوهش
 • تعريف عملياتي متغيرهاي پژوهش
 • اندازه گيري متغيرهاي پژوهش
 • روش آماري آزمون فرضيه ها

فصل چهارم تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش

 • مقدمه
 • نتايج تحليل داده ها سال

فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات

 • مقدمه
 • خلاصه اي از كل پژوهش
 • خلاصه يافته های پژوهش
 • نتيجه گيري
 • پيشنهادات
 • پيشنهادات مربوط به يافته هاي پژوهش
 • پيشنهادات براي پژوهش هاي آتي
 • محدوديت هاي پژوهش
 • فهرست منابع

فصل ششم پیوستها

 • جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیرهای تفاضلگیری شده جاری، سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب سال
 • آماره های آزمون ویلکاکسون ناپارامتری برای فرض برابری میانگین های متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاوکندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو – کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آمار های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول همبستگی پارامتری میان متغیر های زوج شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آزمون t زوجی پارامتری برای فرض برابری میانگین متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول همبستگی پارامتری میان متغیر های زوج شده فزونی بدهیها بر دارائیها ی قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آزمون t پارامتری برای فرض برابری میانگین متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آماره های آزمون ویلکاکسون برای فرض برابری میانگین های متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی و فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال
 • نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • جدول همبستگی پارامتری میان متغیر های زوج شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آزمون t برای فرض برابری میانگین متغیر تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاوکندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاوکندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاوکندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاوکندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیها ی قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • جدول آما ره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاوکندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیها ی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال
 • جذول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • نمودارپراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاوکندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از اختساب –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاوکندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال
 • نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • جدول همبستگی پارامتری میان متغیر های زوج شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آزمون t زوجی برای فرض برابری میانگین متغیر تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاوکندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیرهای تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاوکندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاوکندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاوکندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیها ی قبل و بعد از احتساب –سال
 • نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودا ر مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودا ر مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودا ر مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودا ر مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاوکندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیرهای تفاضلگیری شده نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاوکندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل وبعد از احتساب –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاوکندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متعیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال
 • جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاوکندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال
 • جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاوکندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال
 • نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال
 • فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه –بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن –سال
 • فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه –بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن –سال
 • فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه –بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن –سال
 • فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه –بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن –سال
 • فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه –بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن –سال
 • فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه –بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن –سال

فایل های مرتبط

سایر فایل های ارائه دهنده

دانلود پایان نامه با موضوع نياز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی
دانلود پایان نامه نياز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی از سایت خرید پایان نامه امروزه به موازات آموزشهاي مرسوم نظام آموزشي و دانشگاهي، موسسات، ادارات و سازمانهاي مختلف برنامه‎هايي را طرح كرده و براي دستيابي به اهداف خاص خود به اجرا درآورده‎اند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان
دانلود پایان نامه نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان از سایت خرید پایان نامه کودکان نیروهای بالقوه ای هستند که برای تداوم و انتقال ارزشها به نسلهای آینده باید مورد توجه قرار بگیرند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع نقد و بررسي رمان سووشون
دانلود پایان نامه نقد و بررسي رمان سووشون از سایت خرید پایان نامه نخستين تصوري كه از شنيدن تركيب جامعه‌شناسي ادبيات در ذهن نقش مي‌بندد، احتمالاً بررسي تأثير مستقيم رخدادهاي اجتماعي مشخصي بر ادبيات يك دوره و به ويژه نمودهاي معين آن در آثاري خاص است.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مكانيسم هاي دفاعي ـ رواني
دانلود پایان نامه مكانيسم هاي دفاعي ـ رواني از سایت خرید پایان نامه زيگموند فروید در 1909 طی یک سلسله سخنرانی در دانشگاه کلارک که به دعوت روان شناسی به نام جی. استانلی هال انجام شد، روان شناسی روانکاوانه را به ایالات متحده معرفی کرده بنابراین در ایالات متحده نخستین بار روان شناسها بودند که نظریات ووید را در مجامع علمی به رسمیت شناختند.
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان بجنورد
دانلود پایان نامه مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان بجنورد از سایت خرید پایان نامه افراد آدمی از همان آغاز کوشیده اند تا حالتهای آشفته هیجانی یا انفعالی را درک کنند و به آنها پاسخ های شایسته بدهند؛
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار
دانلود پایان نامه مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار از سایت خرید پایان نامه از زمانيكه انسان پا به عرصه وجود گذاشت ، تنوع در رفتار ، افكار ، احساسات و نگرشهاي او چيزي بود كه همواره جلب توجه كرده است .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مددکاری
دانلود پایان نامه مددکاری از سایت خرید پایان نامه 1- تعريف مدد كاري اجتماعي : مدد كاري اجتماعي حرفه ايست مبتني بردانش مهارت ، استعداد مانند عقيده ، باور وتفكر كه به افراد گروهها وجوامع كمك مي نمايد تا آنها بتوانند ضمن تشخيص مشكل وشناختن مشكل به گونه اي كار آمد وتاثير گذار با مشكل خود مواجه گردند ودر نهايت ضمن سازگاری باوضعيت موجود رضايت خاطر وتوانمندي در آنان بوجود آيد .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع مبانی شهادت زنان در اسلام
دانلود پایان نامه مبانی شهادت زنان در اسلام از سایت خرید پایان نامه با ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان ، تحولی عظیم در تمامی زمینه های زندگی عرب جاهلی بوجود آمد و احکام مربوط به طهارت و نجاست نیز از این دگرگونی بی بهره نبود و اسلام در این زمینه هم شیوه های نو به جهان عرضه داشت .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت
دانلود پایان نامه کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت از سایت خرید پایان نامه در عصر حاضر که دوره پيشرفت فناوری به خصوص فناوری اطلاعاتی و ارتباطی است کمتر حرفه ای را می بينيم که دستخوش تغيير و تحول قرار نگرفته باشد .
٣٥,٠٠٠ تومان
دانلود پایان نامه با موضوع علل گرايش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان
دانلود پایان نامه علل گرايش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان از سایت خرید پایان نامه هدف من از تحقیق درباره ی این موضوع است که بدانم علل گرایش جوانان به اعتیاد، بخصوص قرص های روان گردان در کشورچیست؟
٣٥,٠٠٠ تومان

نظرات کاربران

آخرین مقالات

|||

پربازدیدترین مقالات

|||